PrávoFinancie

Ako uplatniť práva na primeranú zľavu z nájomného?

Ako uplatniť práva na primeranú zľavu z nájomnéhoAk bývate v nájomnom byte, máte ako nájomník určité povinnosti, ale aj určité práva, medzi ktoré patrí aj právo na primeranú zľavu z nájomného tak, ako je definované v § 663-723, Siedmej hlave  občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. Ak nájomná zmluva neuvádza inak, nájomca rieši iba drobné opravy v byte, ktoré súvisia s jeho bežnou údržbou. Odstránenie ostatných vád a riešenie problémov je v réžii majiteľa bytu (teda prenajímateľa), ktorý musí svojmu nájomcovi umožniť plný a ničím nerušený výkon jeho práv pri užívaní prenajatého bytu.

Kedy sa zľava z nájomného dá uplatniť?

Ak prenajímateľ neplní svoju vyššie uvedenú povinnosť zabezpečiť výkon nájomných práv, môže nájomca uplatniť svoje právo na zľavu z nájomného.

V podstatne sa môže jednať o tri prípady, kedy je možné z pozície nájomcu uplatňovať nárok na zľavu.

Prípad č. 1

práva na zľavu z nájomnéhoPrvým prípadom je vada, ktorá však musí byť podstatného alebo dlhodobejšieho charakteru a musí výrazne obmedzovať užívanie bytu, pričom táto vada nesmie byť spôsobená zanedbaním povinností nájomcu byt udržiavať a starať sa o neho.

Ak sa jedná teda o vadu, ktorú má povinnosť odstrániť prenajímateľ, musí mu toto nájomca najprv (najlepšie písomne) oznámiť. Ak prenajímateľ vadu po oznámení neodstráni, vznikne nájomcovi právo na primeranú zľavu.

Prípad č. 2

Druhým prípadom je situácia, ktorá môže nastať u plnenia spojených s užívaním bytu, ako je napr. dodávka elektrickej energie, teplej vody a pod. Kedy tieto plnenia nie sú nájomcovi dodávané buď vôbec, alebo len vadne.

Prípad č. 3

Tretím prípadom je situácia, keď je užívanie bytu obmedzené z dôvodu stavebných úprav v dome. V oboch týchto prípadoch nemá nájomca oznamovaciu povinnosť voči prenajímateľovi.

Pozor na lehoty

Svoje právo na primeranú zľavu z nájomného musíte uplatniť čo najskôr, najneskôr však do 6 mesiacov od doby, kedy bola chyba odstránená, v opačnom prípade toto vaše právo zaniká.

Akou formou zľavu uplatniť?

zľava z nájomnéhoPrávo je potrebné uplatňovať písomne ​​vo forme žiadosti o primeranú zľavu z nájomného.

V tejto žiadosti musí byť uvedená identifikácia prenajímateľa, nájomníka a prenajímanej bytovej jednotky, požadovaná výška zľavy na nájomnom a tiež samozrejme stručný opis dôvodov, prečo sa o túto zľavu žiadalo, pričom dôvodom musí byť jedna z vyššie uvedených situácií.

Prečítajte si aj:

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button