Práca a vzdelanieFinancie

Ako získať odstupné?

získať odstupnéZískať odstupné pomáha človeku prekonať dobu, kedy stratil doterajšiu prácu a hľadá si novú prácu. Či zamestnancovi právo na odstupné vôbec vznikne a v akej výške záleží na mnohých faktoroch, najmä na spôsobe rozviazania pracovného pomeru, výpovednom dôvode a dĺžke pracovného pomeru. Zo zákona môže mať zamestnanec nárok na jedno-násobok až dvanásť-násobok priemerného mesačného zárobku. Prípadne mu odstupné nepatrí vôbec. Do ktorej skupiny patríte vy? Poďme sa radšej pozrieť na spôsoby ako získať odstupné, nikdy totiž neviete, či to nebude alebo už nieje aj váš prípad.

Ako získať odstupné po rozviazaní pracovného pomeru

Zo zákona má právo získať odstupné ten zamestnanec, ktorému bola daná výpoveď z nasledujúcich dôvodov:

  • Ak sa ruší zamestnávateľ alebo jeho časť (§ 52 písm. a) ZP).
  • Ak sa premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť (§ 52 písm. b) ZP).
  • Ak sa stal zamestnanec nadbytočným (§ 52 písm. c) ZP).
  • Podľa lekárskeho posudku nesmie zamestnanec vykonávať doterajšiu prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania/ohrozenia chorobou z povolania, prípadne ak dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu na pracovisku (§ 52 písm. d) ZP).

ako na získanie odstupnéhoOdstupné zamestnancovi patrí aj vtedy, ak uzavrel so zamestnávateľom z tých istých dôvodov DOHODU o skončení pracovného pomeru.

Či už váš pracovný pomer končí výpoveďou alebo dohodou, vždy pozorne čítajte, aký dôvod je vo výpovedi alebo v dohode uvedený.

Ak nie je dôvod uvedený vôbec alebo je neurčitý, trvajte na jeho uvedení či spresnení. Rovnako si v zákonníku práce skontrolujte znenia paragrafu a písmena, na ktoré zamestnávateľ odkazuje.

Vyššie uvedené výpovedné dôvody sú uvedené v § 52 písm. a) – d) Zákonníka práce. Odkaz na zákonník práce nájdete dole pod článkom.

Spočítajte si v akej výške môžete získať odstupné

Človeka, ktorý v blízkej dobe príde o prácu, vždy zaujíma, aké vysoké odstupné získa. Zákonník práce všeobecne diferencuje výške odstupného podľa toho, ako dlho trval pracovný pomer:

  • Ak pracovný pomer trval menej ako rok, máte nárok na odstupné vo výške JEDNÉHO priemerného mesačného zárobku.
  • Ak pracovný pomer trval najmenej rok, ale menej ako dva roky, máte nárok na odstupné vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku.
  • Ak pracovný pomer trval dva roky, prípadne viac, máte nárok na trojnásobok priemerného mesačného zárobku.

ako získať odstupnéVyššie uvedené platí, ak bol pracovný pomer rozviazaný z takzvaných organizačných dôvodov (teda ak sa ruší zamestnávateľ, ak sa zamestnávateľ premiestňuje , pre nadbytočnosť – § 52 písm. A) – c) Zákonníka práce).

Zamestnancovi, u ktorého dochádza k rozviazaniu pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom z dôvodov uvedených v § 52 písm.

d) Zákonníka práce alebo dohodou z tých istých dôvodov, prislúcha od zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru odstupné vo výške najmenej dvanásť-násobku priemerného mesačného zárobku.

Termín odstupného

Zamestnávateľ je vám povinný vyplatiť odstupné v deň, na ktorom ste sa spolu písomne ​​dohovorili (môže ísť o váš posledný deň v práci prípadne o iný dátum).

získanie odstupnéhoAk ste sa so zamestnávateľom na termíne výplaty písomne ​​nedohodli, zo zákona je vám povinný odstupné poskytnúť po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy alebo platu, čo stanovuje § 67 ods. 4 Zákonníka práce.

Ak uzatvárate so zamestnávateľom dohodu o skončení pracovného pomeru a ak prislúcha vám odstupné, je žiaduce v dohode uviesť nielen výšku odstupného, ​​ale aj termín, kedy môžete získať odstupné, resp. kedy vám bude vyplatené.

Termín odstupného podľa dohody nemusí byť daný konkrétnym dátumom, ale môže byť špecifikovaný tak, že Vám odstupné bude vyplatené vtedy, až zamestnávateľovi odovzdáte pracovné podklady a kľúče od kancelárie.

Výnimky, kedy nemusíte získať odstupné

Hoci splníte všetky vyššie uvedené podmienky, nárok na odstupné vám napriek tomu nemusí vzniknúť. Odstupné vo výške dvanásť-násobku priemerného mesačného zárobku neprislúcha zamestnancovi vtedy, ak je dôvodom rozviazania pracovného pomeru pracovný úraz/choroba z povolania, ktoré si zamestnanec spôsobil:

  • tým, že svojím zavinením porušil právne, alebo ostatné predpisy alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali,
  • tým, že požil alkohol alebo bol pod vplyvom inej návykovej látky (napr. drog).

získavanie odstupnéhoZamestnanec, ktorý si pracovný úraz spôsobil napríklad pod vplyvom alkoholu, nemôže získať odstupné. Táto ochrana zamestnávateľa je logická.

V praxi robia oveľa väčšie problémy prípady uvedené pod písmenom a) – zamestnávatelia tvrdia, že pracovný úraz bol spôsobený porušením právnych predpisov zo strany zamestnanca, zatiaľ čo zamestnanci uvádzajú pravý opak. V nejednom prípade už musel rozhodnúť súd.

Tipy ako získať odstupné

Na odstupné nemáte zo zákona nárok vtedy, ak ste pracovali pre zamestnávateľa na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Právo na odstupné ste museli mať obsiahnuté v zmluve, respektíve v dodatku k nej.
V pracovnej zmluve si naopak ustanovenia o odstupnom dojednávať nemusíte – uplatní sa automaticky zo zákona.

Ak vám neposkytol zamestnávateľ odstupné, hoci naň máte zo zákona právo, aktívne sa bráňteAko môžete aj sami vidieť, získať odstupné nemusí byť  vždy také jednoduché, hoci sám zákon jasne uvádza, kedy a za akých podmienok ho môžete získať. Jednoducho sa vždy nájdu medzery, ktorých sa buď zamestnávatelia alebo aj samotní zamestnanci chytia, len aby mohli zákon obísť. Je preto na mieste, aby ste aj vy mali dobrý rozhľad v zákonoch, kedy a čo môžete a kedy nemôžete alebo nesmiete robiť.

Vedomosti sa vyplácajú a tí čo ich majú ich vedia aj použiť pre svoje dobro, buďte aj vy v obraze a snažte sa informovať o tom, kedy môžete a nemôžete získať odstupné na úradoch.

Upozornenie

Článok má informatívny charakter a redakcia nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button