AkoaPreco.com / Právo

Právo

Ako na podielové spoluvlastníctvo?

Ako na podielové spoluvlastníctvo

Je bežné, že nejaká vec (ako najlepší príklad je možné uviesť nehnuteľnosť) môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. Tento prípad, kedy k jednej, nerozdelenej veci má vlastnícke právo viac osôb prináša určité úskalia a sporné otázky, na ktoré určite nie je na škodu poznať odpoveď. Poďme sa teda na podielové spoluvlastníctvo v tomto článku pozrieť.

Čítať ďalej »

Ako žiadať vrátenie daru?

Darovali ste niekomu počítač, bicykel alebo napríklad chalupu a obdarovaný sa k vám začal správať hrubo? Máte nárok na vrátenie daru! V praxi nie je nič neobvyklé na tom, že syn, ktorému rodičia darovali byt, zrazu cíti svoju prevahu a začne byť agresívny.

Čítať ďalej »

Ako sa sťažovať na lekára?

sťažnosť na lekára

Máte pocit, že ošetrujúci lekár zanedbal vašu liečbu? Či máte podozrenie, že porušil lekárske tajomstvo? Alebo vám lekár odmietol poskytnúť lekársku pomoc? Potom máte možnosť podať na neho sťažnosť. Ako sa sťažovať na lekára, čítajte ďalej.

Čítať ďalej »

Ako žiadať výživné pre slobodnú matku?

súd

Občas sa stáva, že sa pár rozíde ešte počas doby, keď je žena tehotná. Keď sa dieťa narodí, otec (v lepšom prípade) začne platiť výživné a mnohokrát si myslí, že tým pre neho všetko skončilo. Nanešťastie si to myslí aj mnoho slobodných žien. Zákon upravuje výživné medzi manželmi, rovnako ako výživné na čas po rozvode, avšak má podobné práva aj slobodná žena, ktorá je tehotná alebo ktorej sa narodilo dieťa?

Čítať ďalej »

Ako žiadať náhradu škody od štátu?

Ako žiadať náhradu škody od štátu

Štát zodpovedá za škodu spôsobenú pri výkone štátnej moci. Sám od seba vám ale štát (ani jednotlivé úrady či úradníci) náhradu škody nedajú, a to ani vtedy, ak je jej vznik zjavný. Kto sa chce domôcť od štátu náhrady škody, musí nielenže byť aktívny, ale predovšetkým musí dodržať postup stanovený zákonom, ktorý je mierne odlišný od spôsobu vymáhania náhrady škody po iných subjektoch. 

Čítať ďalej »

Ako vypovedať ako svedok v trestnom konaní?

Ako vypovedať ako svedok v trestnom konaní

Boli ste svedkami trestného činu? Poprípade ste videli alebo počuli niečo, čo môže byť rozhodujúce pre trestné stíhanie? Ak áno, možno vás polícia alebo súd predvolali, aby ste vypovedali ako svedok v trestnom konaní. Náš článok by vám mal priblížiť vaše práva a povinnosti.

Čítať ďalej »

Ako vybrať právnika na rozvod?

pravne konanie

V prípade rozvodu budete vo väčšine prípadov potrebovať služby právnika. Sú ľudia, ktorí sa pred súd postavia sami, ale až na výnimky nie je toto riešenie vhodné ani v prípade rozvodu. Právnik samozrejme stojí peniaze, ale na druhú stranu jeho absencia môže stáť peňazí oveľa viac. Ako si správne vybrať právnika na rozvod? Prečo je dobré platiť za právnu pomoc? Aj keď sa niekomu na prvý pohľad môže zdať, že si …

Čítať ďalej »

Ako si (ne) zmeniť priezvisko po rozvode?

Ako si (ne) zmeniť priezvisko po rozvode

Zmena mena po rozvode sa v našich zemepisných šírkach týka (rovnako ako v prípade uzavretia sobáša) najmä žien. Aj keď v poslednej dobe sa u svadieb objavuje aj fenomén, kedy muži prijímajú meno od svojej ženy, zostáva rozvodovou dilemou, či sa vrátiť k svojmu dievčenskému menu, najmä na pleciach žien. Ako si zmeniť priezvisko po rozvode ? Dočítate sa nižšie.

Čítať ďalej »

Ako uplatniť práva na primeranú zľavu z nájomného?

zľava z nájomného

Ak bývate v nájomnom byte, máte ako nájomník určité povinnosti, ale aj určité práva, medzi ktoré patrí aj právo na primeranú zľavu z nájomného tak, ako je definované v § 663-723, Siedmej hlave  občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. Ak nájomná zmluva neuvádza inak, nájomca rieši iba drobné opravy v byte, ktoré súvisia s jeho bežnou údržbou. Odstránenie ostatných vád a riešenie problémov je v réžii majiteľa bytu (teda prenajímateľa), …

Čítať ďalej »

Ako získať deti do starostlivosti?

Spory o deti bývajú u súdnych konaní o rozvode predmetom najtvrdších hádok a sporov. Je preto nutné sa na tento hocikedy nepríjemný boj dobre pripraviť. Situáciu nepodceňujte ani v prípade nesporného rozvodu. Vždy je dobré vopred premyslieť všetky okolnosti, ktoré vyplývajú zo zmeny situácie pre Vás aj pre deti. Ako získať deti do starostlivosti?

Čítať ďalej »

Ako sa zákonne pripraviť na svadbu?

čo všetko pripraviť na svadbu

Viete aké doklady je potrebné vziať si so sebou na matriku? Čo všetko je potrebné rozhodnúť a podpísať? Kedy všetky doklady doložiť? Ako sa zákonne pripraviť na svadbu, to vám poradím v mojom návode pre snúbencov (a budúcich manželov) krok za krokom. Verím, že vám tento článok pomôže. 

Čítať ďalej »

Ako má vypadať zmluva o zhotovení nábytku na mieru?

podpísanie zmluvy

Zmluva o zhotovení nábytku na mieru je vlastne špecifická zmluva o dielo. Ak je uzatvorená medzi spotrebiteľom a podnikateľom, je upravená Občianskym zákonníkom. Zmluvnými stranami v tejto zmluve sú vyhotoviteľ a objednávateľ . Vyhotoviteľ sa v zmluve zaväzuje k vykonaniu diela (v tomto prípade nábytku na mieru) v dohodnutej časovej lehote a za uvedenú cenu, a objednávateľ, dielo zadáva. Pár rád, čo by takáto zmluva mala obsahovať, čítajte ďalej.

Čítať ďalej »

Ako napísať žalobu?

s písaním žaloby sa poradte s odborníkom

Ak nie je možné vyriešiť vec zmierom, je potrebné sa obrátiť na súd. Súdne konanie sa začína žalobou, ktorá sa podáva na vecne a miestne príslušnom súde. Hoci neexistuje univerzálny návod, ako žalobu napísať, lebo každý prípad má svoje špecifiká, zákon definuje náležitosti spoločné pre všetky žaloby. Ak žaloba neobsahuje všetky náležitosti, súd vás vyzve na ich doplnenie. Ak ich nedoplníte ani na výzvu súdu, súd žalobu zamietne. Pre rýchly …

Čítať ďalej »

Ako napísať dodatok k zmluve?

Ako napísať dodatok k zmluve

S plynutím času sa menia aj priania, potreby a možnosti strán zmluvy. Ceny, ktoré boli napr. v roku 2008 priemerné, sa v roku 2013 ľahko môžu zmeniť v nevyhovujúce. A to platí aj o iných náležitostiach k zmluve, ako je napríklad špecifikácia tovaru, dodacie podmienky atď. Ak nemáte potrebu zmluvu dohodou zrušiť, vypovedať ju alebo od nej odstúpiť, je vhodné dodatkom k nej vymedziť nové práva a povinnosti strán.

Čítať ďalej »

Ako písomne reklamovať tovar kúpený cez internet – vzor

návod ako správne reklamovať tovar kúpený cez internet

Reklamácia tovaru väčšinou prebieha ústne. Prídete do obchodu a predavačovi vysvetlíte, akú chybu tovar má. Predávajúci spravidla nemá tendenciu vybaviť vec hneď, preto spíše reklamačný protokol, a to podľa toho, čo ste mu ústne oznámili. Na druhú stranu nie každý nakupuje v kamennom obchode a ako inak chcete uplatniť reklamáciu u vášho internetového predajcu, ako písomne. Prečítajte si nasledujúci návod ako písomne reklamovať tovar kúpený cez internet.

Čítať ďalej »

Ako postupovať pri neoprávnenej exekúcií?

boj proti neoprávnenej exekúcii

Ak niekomu dlhujete peniaze a svoj dlh nesplácate tak, ako máte, vystavujete sa nebezpečenstvu návštevy exekútora. On vykoná nútený výkon rozhodnutia, čiže skrátene exekúciu. Cieľom exekúcie je zabezpečiť všetok majetok dlžníka tak, aby sa z neho mohla uhradiť dlžná suma a trovy exekúcie. Exekútor môže na tento účel využiť niekoľko spôsobov. Exekúciu na plat (prípadne dôchodok či dokonca rodičovský príspevok) alebo na peniaze na bankovom účte dlžníka, na jeho nehnuteľnosti …

Čítať ďalej »