NávodyDomácnosť

Ako sa brániť hluku?

brániť hlukuS občasným hlukom sa naše telo dokáže vyrovnať, dlhodobé vystavenie hluku môže viesť k nevratnému poškodeniu zdravia. V takejto situácii sa nevieme sústrediť, bolí nás hlava a nedokážeme zaspať. S rozvojom automobilového priemyslu, železničnej a lietadlové dopravy či priemyslu ako takého je pritom mnoho ľudí vystavených hluku čoraz častejšie. Než továreň pri dome pritom môže byť neznesiteľnejší sused hrajúci na bicie alebo prehnane sa starajúci o svoj trávnik benzínovou kosačkou. Zbaliť si kufre a odsťahovať sa by skutočne mala byť až tá posledná možnosť ako sa brániť hluku, hoci aj také prípady existujú.

Prvá možnosť ako sa brániť hluku – skúste sa dohodnúť

Dohoda môže byť najrýchlejší a najekonomickejší prostriedok, ako dosiahnuť svoj cieľ.

Je logické, že dohodou nevyriešite denne upchatú dopravnú tepnu, ktorá sa vám tiahne pod oknami, ani prechádzajúci vlak. Občas sa brániť hluku nedá.

Prvý krok

Pokiaľ je ale hluk spôsobený jednotlivcom alebo skupinou ľudí z vášho okolia, o dohodu sa vždy snažte, aj keď mnohokrát vyžaduje vaše sebazaprenie, pretože si hovoríte, prečo práve vy, ktorí nie ste pôvodcom hluku, máte urobiť prvý krok.

Pokojne sa môžete brániť hluku, ale dôsledne vysvetlite pani, ktorá býva pod vami, že máte malé deti, ktoré potrebujú spať aj po obede. Ak má potrebu dve hodiny denne vysávať koberce, nech to robí v inej dobe.

Pomsta nie

Nepokúšajte sa oplatiť to susedovi rovnakou notou. Síce sa pomstím, ale sused vymyslí nový spôsob, ako zase vytrestať vás.

Navyše, ak budete sa na jeho správanie neskôr sťažovať na políciu alebo na úrade či dokonca na súde, sused bude namietať, že vy jednáte úplne rovnako a vaše postavenie sa len skomplikuje.

Obráťte sa na obecnú (mestskú) alebo štátnu políciu

políciaZvlášť vtedy, ak hluk pokračuje po 22. hodine večer, je vhodné obrátiť sa na políciu. V takejto situácii už je dokonca nežiadúce, aby ste sa celú vec pokúšali riešiť zmierom.

Ak je vedľa vášho domu hlučná diskotéka, jej účastníci budú touto dobou spravidla posilnení alkoholom a mohli by sa proti vám spojiť a dokonca vás fyzicky napadnúť.

Zákon o priestupkoch

Brániť hluku sa môžete aj pomocou zákona o priestupkoch. Priestupku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud. Za priestupok možno pritom uložiť pokutu do 100 eur. Dobou nočného pokoja sa pritom rozumie rozmedzie od 22. hodiny večer do 6. hodiny rána, čo upravuje zákon o ochrane verejného zdravia.

Bez polície

odovzdanie páchateľa políciíAk nechcete z akéhokoľvek dôvodu volať v noci políciu, na ďalší deň sa obráťte na pôvodcu hluku a povedzte mu, že ste včera nemohli spať a že nabudúce ste už odhodlaní riešiť situáciu za účasti polície.

Obráťte sa na obec

Podľa zákona má každá obec právo upraviť vo vyhláške svoje vlastné pravidlá ako čiastočne brániť hluku v obci. Najskôr preto zistite, či vaša obec takú vyhlášku vydala. Ak áno, pozorne si ju prečítajte.

Stanovisko obce

Jednou z možností ako sa brániť hluku je aj obrátiť sa na obec so žiadosťou o pomoc. Obec môže vo vyhláške ukladať povinnosti na zabezpečenie miestnych vecí verejného poriadku; najmä môže stanoviť, ktoré činnosti by mohli narušiť verejný poriadok v obci alebo byť v rozpore s dobrými mravmi, ochranou bezpečnosti, zdravia a majetku a možno ich vykonávať len na miestach a v čase všeobecne určených záväznou vyhláškou (alebo stanoviť, že na niektorých verejných priestranstvách v obci sú také činnosti zakázané).

Ďalej môže ovplyvniť organizovanie, priebeh a ukončenie verejnosti prístupných športových a kultúrnych podujatí, vrátane tanečných zábav a diskoték, a stanoviť záväzné podmienky v rozsahu potrebnom na zabezpečenie verejného poriadku.

Každá vyhláška je iná

ako na motorovú píluVyhláška sa líši prípad od prípadu, niektoré obce ju nemusia mať vôbec. Avšak vyhláška má pomôcť zabezpečiť dobré susedské vzťahy.

Veľakrát je zakázané kosenie trávy alebo rezanie dreva motorovou pílou v nedeľu, prípadne v sobotu, a to v určitých hodinách alebo aj po celý deň.

Ak poruší niekto túto vyhlášku, obráťte sa na obec prípadne na mestskú políciu, ak je tu zriadená.

Podajte žalobu na porušovanie susedských práv

Ak na suseda neplatí ani dohováranie, ani neustále volanie polície, je namieste zvážiť obranu súdnou cestou. Avšak bude na vás, ako žalobcov preukázať, že žalovaný porušuje nad primeranú mieru  vaše práva.

Ak neunesiete dôkazné bremeno, hrozí, že ak ste sa rozhodli brániť hluku, ponesiete nielen svoje náklady, ale aj náklady protistrany. Preto je vhodné celú situáciu konzultovať s právnikom.

Brániť hluku sa môžete aj pomocou zákona

Podľa Občianskeho zákonníka platí, že vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

Preto najmä nesmie obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami.

Výklad zákona

Mnoho ľudí si toto zákonné ustanovenie vykladá tak, že sused nesmie vlastne nič a že právo je na ich strane. Ale to je zlý výklad. Podľa zákona naopak sused môže robiť hluk, avšak nie nad mieru primeranú pomerom. Či je šesťhodinová hra na klavír denne primeraná alebo neprimeraná pomerom posúdi s konečnosťou až súd.

Obráťte sa na krajskú hygienickú stanicu

Najmä vtedy, ak ste dlhodobo vystavení hluku, sa ponúka obrátiť na krajskú hygienickú stanicu. Ich zoznam je napríklad tu: https://www.azet.sk/katalog/hygienicke-stanice/

Ochranu pred hlukom a vibráciami upravuje zákon o ochrane verejného zdravia v § 30, kde sa okrem iného uvádza, že osoba, ktorá používa stroje a zariadenia, ktoré sú zdrojom hluku alebo vibrácií je povinná technickými, organizačnými a ďalšími opatreniami zabezpečiť, aby hluk neprekračoval hygienické limity a aby bolo zabránené nadlimitnému prenosu vibrácií na fyzické osoby. Avšak zákon pripúšťa aj udelenie výnimky.

Hluk cez limit

hlukAk máte pocit, že sú limity prekročené, požiadajte krajskú hygienickú stanicu o ich premeranie.

V opačnom prípade by ste autorizovanú firmu, ktorá má licenciu od ministerstva zdravotníctva, museli zaplatiť zo svojho, čo nemusí byť práve lacná záležitosť.

Tipy ako sa brániť hluku

Nájdite si spojencov. Či už sa rozhodnete „bojovať“ proti hlučnej výrobe alebo susedovi, bude lepšie, keď sa vás zíde viac. Je potom ľahšie presvedčiť druhú stranu.

Treba zvážiť aj

Žijeme vo svete plnom techniky a vynálezov, čo so sebou prináša aj obťažovanie hlukom.

Preto v konkrétnom prípade posudzujte, či ide o hluk nadmerný alebo bežný, s ktorým sa denne stretáva každý z nás a ktorý je „daňou“ za rýchle autá a prosperujúce továrne.

Upozornenie

Článok má informatívny charakter, redakcia nezodpovedá za prípadnú škodu.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button