PrávoFinancie

Ako prevziať dlh?

ako správne prevziať dlhNa základe zmluvy o prevzatí dlhu nastupuje na miesto dlžníka tretia osoba (nadobúdateľ alebo nový dlžník), zatiaľ čo pôvodný dlžník prestáva byť veriteľovi zaviazaný. Pretože zmena v osobe dlžníka výrazne ovplyvní postavenie veriteľa – miesto pána Nováka sa môže domáhať splnenia záväzku len po pánovi Královi – je nutný veriteľov súhlas. Ako prevziať dlh, aby ostatné podmienky boli splnené, a aby zmluva o prevzatí dlhu vyvolávala zamýšľané následky, vám priblíži náš článok.

Oboznámte sa s účinkami zmluvy o prevzatí dlhu

Najskôr dobre posúďte, či je prevziať dlh je najlepšie riešenie vašej situácie a či sú všetky zúčastnené osoby ochotné sa na ňom podieľať.

Podľa § 531 Občianskeho zákonníka platí, že kto sa dohodne s dlžníkom, že preberá jeho dlh, nastúpi ako dlžník na jeho miesto, ak na to dá veriteľ súhlas.

Veriteľ pritom môže dať súhlas buď pôvodnému dlžníkovi, alebo tretej osobe, ktorá dlh prevzala.

Dvojstranný právny úkon

Zmluva o prevzatí dlhu je teda dvojstranný právny úkon medzi pôvodným financiedlžníkom a novým dlžníkom, odsúhlasená veriteľom.

Nestačí jednostranné vyhlásenie dlžníka, že preberá dlh pôvodného dlžníka. Nestačí ani dohoda pôvodného a nového dlžníka bez súhlasu veriteľa.

V oboch vyššie uvedených prípadoch by sa mohlo jednať o inú dohodu alebo vyhlásenia podľa občianskeho zákonníka, ale nie o prevzatí dlhu.

Zmluvu uzatvorte písomne

Zmluvu o prevzatí dlhu uzavrite vždy písomne, ako to ustanovuje Občiansky zákonník.

Hoci zákon nevyžaduje písomnú formu aj pre súhlas veriteľa, je vhodné, aby si ho strany obstarali. Napríklad je možné uzavrieť zmluvu o prevzatí dlhu, nechať ju podpísať pôvodným aj novým dlžníkom a za ich podpisy pridať dodatok, že „Pán XY, nar. dňa …., bytom ….., ktorý je veriteľom pôvodného dlžníka, s prevzatím dlhu, tak ako je popísané vyššie, v plnom rozsahu súhlasí, na dôkaz čoho pripája svoj podpis „, a tento dodatok nechať veriteľmi podpísať.

Využite vzor zmluvy

Zmluva o prevzatí dlhu uzatvorená podľa ust. § 531 zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom znení

Dlžník: …, nar. dňa …., bytom …..

Nadobúdateľ: …., nar. dňa …, bytom …..

Špecifikácia dlhu

Na základe zmluvy …. z …., uzatvorenej medzi dlžníkom a veriteľom ….., nar. dňa …., bytom …, je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi čiastku …., – eur spolu s úrokmi vo výške …., – eur. Suma aj s úrokmi je splatná k rukám veriteľa dňa …..

Predmet zmluvy

Nadobúdateľ týmto preberá dlh, ako je vymedzený v predchádzajúcom odseku (dlžnú sumu a úroky), a nastupuje na miesto dlžníka.

Bezodplatnosť zmluvy

Táto zmluva je dohodnutá ako bezodplatná. (pozn. zmluva môže byť dohodnutá aj za odplatu)

Záverečné dojednania

dlhyTáto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, kedy jedno vyhotovenie si ponechá dlžník, jedno vyhotovenie si ponechá nadobúdateľ a jedno vyhotovenie bude odovzdané veriteľmi.

Strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, že jej obsahu porozumeli, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

(Podpis dlžníka) (Podpis nadobúdateľa za)

– – – –

Ja, …, nar. dňa …, bytom …, ako veriteľ bezvýhradne súhlasím s prevzatím dlhu, tak ako je popísané vyššie, čo potvrdzujem svojím podpisom.

(Podpis veriteľa)

Tipy ako prevziať dlh

Rozlišujte „prevziať dlh“ (§ 531 Občianskeho zákonníka) od „pristúpenia k záväzku“ (§ 533 Občianskeho zákonníka). Ak tretia osoba len pristúpi k záväzku, znamená to, že spolu s ňou bude veriteľmi zaviazaný aj pôvodný dlžník. Za splnenie zákonom stanovených podmienok sa v druhom prípade môže veriteľ domáhať splnenia po oboch týchto osobách, tj. pôvodný dlžník je mu zaviazaný ďalej.

Mnoho ľudí si zmluvu riadne neprečíta a v domnení, že nastupujú na miesto pôvodného dlžníka, iba pristúpia do záväzkového vzťahu. Prípadne je zmluva napísaná tak neurčito, že z jej textu nie je zrejmé, či ide o prevzatie alebo pristúpenie, a vec musí rozhodnúť až súd.

Varovanie

Článok „Ako prevziať dlh“ má informatívny charakter, redakcia nezodpovedá za prípadnú škodu.

Ak nedá veriteľ súhlas, neznamená to automaticky, že zmluva nevyvoláva žiadne následky! Môže totiž spĺňať náležitosti prevzatia plnenia podľa § 534. Veriteľovi síce priame právo voči novému dlžníkovi nevznikne, ale pôvodný dlžník (ktorý je aj naďalej zaviazaný voči veriteľovi) sa môže domáhať, aby nový dlžník plnil záväzok namiesto neho. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že prevziať dlh nie je také ľahké a prehľadné , ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, respektíve ako by bolo žiaduce.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button