Právo

Ako spísať zmluvu o budúcej zmluve?

ako spísať zmlúvu o budúcej zmluveZmluva o budúcej zmluve umožňuje obom stranám dohodnúť sa na záväzku, že v dohodnutom termíne medzi sebou uzatvoria zmluvu (napríklad kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť). Zmluva o budúcej zmluve sa uzatvára napríklad v tej chvíli, keď kupujúci nemá pri sebe dostatok peňazí, a zároveň si obe strany chcú predaj či nákup jednoducho poistiť. Zmluva o budúcej zmluve je upravená v § 50a Občianskeho zákonníka. Často býva jej váha podceňovaná, čo nesie aj viacero nepriaznivých právnych účinkov. Ak uvažujete o spísaní takejto zmluvy, využite tento ukážkový vzor.

Definujte, o aký typ zmluvy o budúcej zmluve ide

Do hlavičky dokumentu vložte nasledujúci titulok a potom identifikujte zmluvné strany, ktoré zmluvu uzatvárajú:

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

uzavretá v súlade s ustanovením § 50 a zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

………….údaje o kupujúcom …….

ďalej len „budúci kupujúci“,

a

………………………………………

so sídlom ………………………..

IČ: …………………………………………

zastúpená …………………………………….

ďalej len „budúci predávajúci“,

uzatvárajú na základe vzájomnej zhody túto

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve

Prvé formality máme za sebou. Prejdime k jednotlivým článkom zmluvy. V prvom článku definujte predmet zmluvy. Využite túto podobu:

Článok I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zmluva medzi zmluvnými stranami o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy.

Veľmi dôležitým predpokladom pre úspešné spísanie zmluvy o budúcej zmluve je určenie termínu, do ktorého má budúca zmluva byť uzatvorená. Popíšte predmet kúpnej zmluvy (ak ide o nehnuteľnosť, potom popíšte všetky parametre vrátane údajov z katastrálneho úradu) a dohodnutú cenu.

Článok II.

Dohoda strán o uzatvorení kúpnej zmluvy

 1. vzor zmluvy o zmluveZmluvné strany sa týmto zaväzujú, že najneskôr do ………. medzi sebou uzatvoria kúpnu zmluvu k predmetu kúpy uvedenom nižšie (ďalej len „Kúpna zmluva“).
 2. Predmetom kúpnej zmluvy bude ……………..
 3. Kúpna cena za predmet kúpy bude ………………. € (eur)

Článok III.

Podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy

 1. Podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy sú nasledovné:

………………………………………….. ……………………………….

Nezabudnime na záväzok zálohy, v prípade, že nebude kúpna zmluva nakoniec uzatvorená, dohodnite sa na spôsobe vrátenia zálohy a termíne, v ktorom bude budúci predávajúci povinný čiastku uhradiť.

Článok IV.

Záloha kúpnej ceny

 1. Budúci kupujúci je povinný na základe tejto zmluvy zaplatiť budúcemu predávajúcemu zálohu kúpnej ceny vo výške ………………. € (eur), a to do …. ………………………………. od uzavretia tejto zmluvy.
 2. V prípade, že strany spolu neuzatvoria z dôvodov uvedených v článku 2 tejto zmluvy kúpnu zmluvu, je budúci predávajúci povinný vrátiť budúcemu kupujúcemu zloženú zálohu a to do …………. dní odo dňa oznámenia budúceho kupujúceho o tom, že kúpna zmluva nebude medzi stranami uzavretá.

Na záver v jednotlivých článkoch popíšte všetky ďalšie náležitosti a záverečné ustanovenia. Podpis a máte hotovo.

Ukážka kúpnej zmlúvy

Článok V.

Náležitosti budúcej kúpnej zmluvy

 1. Náležitosti budúcej kúpnej zmluvy si zmluvné strany dohodnú pri vzájomnom rokovaní.
 2. Pri vzájomnom rokovaní budú zmluvné strany vychádzať z náležitostí kúpnej zmluvy, tak ako sú upravené občianskym zákonníkom.

Článok VI.

Platnosť zmluvy

 1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zástupcami zmluvných strán.

Článok VII.

podpis o zmluvy o buducej zmluveZáverečné ustanovenia

 1. Ustanovenia neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení.
 2. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy sú možné iba v písomnej podobe a na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
 3. Táto zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno.
 4. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, porozumeli jej obsahu, s obsahom súhlasia, a že je táto zmluva prejavom ich slobodnej vôle.

V ……………………………… dňa ………… ………….

………………………………………….. .. ………………………………………… …

podpis budúceho kupujúceho podpis budúceho predávajúceho

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button