Ako spísať zmluvu o budúcej zmluve?

ako spísať zmlúvu o budúcej zmluveZmluva o budúcej zmluve umožňuje obom stranám dohodnúť sa na záväzku, že v dohodnutom termíne medzi sebou uzatvoria zmluvu (napríklad kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť). Zmluva o budúcej zmluve sa uzatvára napríklad v tej chvíli, keď kupujúci nemá pri sebe dostatok peňazí, a zároveň si obe strany chcú predaj či nákup jednoducho poistiť. Zmluva o budúcej zmluve je upravená v § 50a Občianskeho zákonníka. Často býva jej váha podceňovaná, čo nesie aj viacero nepriaznivých právnych účinkov. Ak uvažujete o spísaní takejto zmluvy, využite tento ukážkový vzor.

Definujte, o aký typ zmluvy o budúcej zmluve ide


Do hlavičky dokumentu vložte nasledujúci titulok a potom identifikujte zmluvné strany, ktoré zmluvu uzatvárajú:

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

uzavretá v súlade s ustanovením § 50 a zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

………….údaje o kupujúcom …….

ďalej len “budúci kupujúci”,

a

………………………………………

so sídlom ………………………..

IČ: …………………………………………

zastúpená …………………………………….

ďalej len “budúci predávajúci”,

uzatvárajú na základe vzájomnej zhody túto

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve

Prvé formality máme za sebou. Prejdime k jednotlivým článkom zmluvy. V prvom článku definujte predmet zmluvy. Využite túto podobu:

Článok I.


Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zmluva medzi zmluvnými stranami o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy.

Veľmi dôležitým predpokladom pre úspešné spísanie zmluvy o budúcej zmluve je určenie termínu, do ktorého má budúca zmluva byť uzatvorená. Popíšte predmet kúpnej zmluvy (ak ide o nehnuteľnosť, potom popíšte všetky parametre vrátane údajov z katastrálneho úradu) a dohodnutú cenu.

Článok II.

Dohoda strán o uzatvorení kúpnej zmluvy

 1. vzor zmluvy o zmluveZmluvné strany sa týmto zaväzujú, že najneskôr do ………. medzi sebou uzatvoria kúpnu zmluvu k predmetu kúpy uvedenom nižšie (ďalej len “Kúpna zmluva”).
 2. Predmetom kúpnej zmluvy bude ……………..
 3. Kúpna cena za predmet kúpy bude ………………. € (eur)

Článok III.

Podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy

 1. Podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy sú nasledovné:

………………………………………….. ……………………………….

Nezabudnime na záväzok zálohy, v prípade, že nebude kúpna zmluva nakoniec uzatvorená, dohodnite sa na spôsobe vrátenia zálohy a termíne, v ktorom bude budúci predávajúci povinný čiastku uhradiť.

Článok IV.

Záloha kúpnej ceny

 1. Budúci kupujúci je povinný na základe tejto zmluvy zaplatiť budúcemu predávajúcemu zálohu kúpnej ceny vo výške ………………. € (eur), a to do …. ………………………………. od uzavretia tejto zmluvy.
 2. V prípade, že strany spolu neuzatvoria z dôvodov uvedených v článku 2 tejto zmluvy kúpnu zmluvu, je budúci predávajúci povinný vrátiť budúcemu kupujúcemu zloženú zálohu a to do …………. dní odo dňa oznámenia budúceho kupujúceho o tom, že kúpna zmluva nebude medzi stranami uzavretá.

Na záver v jednotlivých článkoch popíšte všetky ďalšie náležitosti a záverečné ustanovenia. Podpis a máte hotovo.

Ukážka:


Článok V.

Náležitosti budúcej kúpnej zmluvy

 1. Náležitosti budúcej kúpnej zmluvy si zmluvné strany dohodnú pri vzájomnom rokovaní.
 2. Pri vzájomnom rokovaní budú zmluvné strany vychádzať z náležitostí kúpnej zmluvy, tak ako sú upravené občianskym zákonníkom.

Článok VI.

Platnosť zmluvy

 1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zástupcami zmluvných strán.

Článok VII.

podpis o zmluvy o buducej zmluveZáverečné ustanovenia

 1. Ustanovenia neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení.
 2. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy sú možné iba v písomnej podobe a na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
 3. Táto zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno.
 4. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, porozumeli jej obsahu, s obsahom súhlasia, a že je táto zmluva prejavom ich slobodnej vôle.

V ……………………………… dňa ………… ………….

………………………………………….. .. ………………………………………… …

podpis budúceho kupujúceho podpis budúceho predávajúceho

Pozrite si a využite aktuálne akcie a zľavy v lekárni Dr.Max. Akcie až do výšky -20%!

Tip: Momentálne prebieha aj akcia 2+1 zadarmo – len do vypredania zásob!


Mohlo by vás zaujímať

Ako na podielové spoluvlastníctvo

Ako na podielové spoluvlastníctvo?

Je bežné, že nejaká vec (ako najlepší príklad je možné uviesť nehnuteľnosť) môže byť v …

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.