Právo

Ako napísať žalobu?

Ako napísať žalobuAk nie je možné vyriešiť vec zmierom, je potrebné sa obrátiť na súd. Súdne konanie sa začína žalobou, ktorá sa podáva na vecne a miestne príslušnom súde. Hoci neexistuje univerzálny návod, ako žalobu napísať, lebo každý prípad má svoje špecifiká, zákon definuje náležitosti spoločné pre všetky žaloby. Ak žaloba neobsahuje všetky náležitosti, súd vás vyzve na ich doplnenie. Ak ich nedoplníte ani na výzvu súdu, súd žalobu zamietne. Pre rýchly priebeh konania je preto žiaduce, aby žaloba obsahovala všetky náležitosti už od počiatku.

Zvážte právne zastúpenie

Hoci sa môže zdať, že napísať žalobu nie je žiadna veda, opak býva mnohokrát pravdou. Preto si v pokoji rozmyslite, či sa nechcete nechať zastúpiť advokátom.

Jedna vec je totiž žalobu napísať, druhá vec je napísať ju správne. A v neposlednom rade je potrebné konať pri ústnych tak, aby ste boli úspešní, teda predovšetkým byť o krok vpred pred protistranou, čo býva pre laika ťažké.

Laik totiž máva tendencie sa riadiť „sedliackym rozumom“, čo nemusí korešpondovať so zákonnou úpravou.

s písaním žaloby sa poradte s odborníkomAk ste nemajetní, môže vám byť právny zástupca ustanovený. V praxi tak nemusí vynakladať vlastné prostriedky, napr. neplnoletý stredoškolák, ktorý žaluje jedného zo svojich rodičov o výživné.

Po celú dobu súdneho konania ho zadarmo zastupuje právny zástupca, ktorý samozrejme aj pripraví žalobu.

Náležitosti žaloby

Ak sa rozhodnete napísať žalobu sami, pamätajte, že každá žaloba musí obsahovať minimálne nasledujúce informácie:

  • súd, ktorému je žaloba adresovaná
  • špecifikáciu žalobcu a žalovaného
  • ktorej veci sa žaloba týka
  • čo je žalobou sledované
  • opísanie rozhodujúcich skutočností
  • označenie dôkazov
  • čo žiadate (žalobný petit)

Žalobcu a žalovaného konkretizujte menom, priezviskom, dátumom narodenia a bydliskom (u právnickej osoby uveďte názov a identifikačné číslo).

Ak sa jedná o obchodnú vec, musíte tiež uviesť identifikačné číslo.

Žaloba musí byť datovaná a podpísaná

Ak chcete napísať žalobu podľa vzoru z internetu alebo vám niekto s jej spísaním radí, je vhodné skontrolovať, či žaloba obsahuje VŠETKY vyššie uvedené náležitosti.

Žalobu vytlačte a zašlite na súd

spísanie žaloby právnikomAk máte žalobu napísanú, vytlačte ju v takom počte, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

Ak žalujete napr. svojho dlžníka, ktorým je jedna fyzická osoba, žalobu musíte na súd doručiť v dvoch rovnopisoch, lebo jeden rovnopis súd založí do spisu a druhý zašle odporcovi.

Prílohy doručte na súd vždy iba jedny – ak si ich bude chcieť žalovaný prezrieť, môže tak urobiť priamo na súde.

Doručenie žaloby na súd

Žalobu môžete súdu zaslať (doporučene) poštou, alebo ju zaniesť osobne na podateľňu. Ak ju nesiete na podateľňu, potom si pripravte ešte jeden rovnopis navyše, pretože naň na podateľni dostanete pečiatku (bude vám slúžiť ako „dôkaz“, že ste žalobu podali, na ktorom súde, ktorého dňa a s koľkými prílohami). Ak posielate žalobu poštou, zostáva vám podací lístok.

Počkajte na výzvu súdu

Po odoslaní žaloby nezostáva než vyčkať na pokyny súdu. Ako už bolo povedané, ak návrh neobsahuje všetky náležitosti alebo ak je nezrozumiteľný či neurčitý, súd vás vyzve k jeho doplneniu alebo oprave. K tomu vám určí lehotu a zároveň vás poučí, ako treba opravu či doplnenie urobiť.

Ak sa nič nedeje napríklad niekoľko mesiacov, môžete na súd zatelefonovať a informovať sa na priebeh konania. Súd vám zároveň oznámi spisovú značku, pod ktorou bude konanie vedené.

Tipy ako napísať žalobu

Pri podaní žaloby nezabudnite zaplatiť súdny poplatok. Ak poplatok nezaplatíte sami, súd vás na zaplatenie písomne ​​vyzve.

Ak súdny poplatok nezaplatíte ani po výzve súdu, konanie bude spravidla zastavené.

Upozornenie

Článok Ako napísať žalobu má informatívny charakter a je napísaný všeobecne. V konkrétnom prípade sa vždy poraďte s odborníkom, ktorý vašu záležitosť posúdi individuálne. Redakcia nezodpovedá za prípadnú škodu.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button