PrávoZvieratá

Ako má vyzerať kúpna zmluva o kúpe zvieraťa?

ako má vyzerať kupná zmlúva o kúpe zvieraťaZmluvy sú v dnešnej dobe potrebné takmer na všetko. Ak kupujete psíka alebo iné zviera, uzavrite radšej písomnú zmluvu. V neskorších chvíľach sa vám môže kúpna zmluva o kúpe zvieraťa hodiť. Ako by mala takáto zmluva vyzerať a aké náležitosti by mala obsahovať, vám poradia nasledujúce riadky.

Zmluvné strany pri kúpe zvieraťa

Na strane jednej stojí ten, kto zviera predáva (ďalej len predávajúci), na strane druhej stojí ten, ktorý zviera kupuje (ďalej len kupujúci).

Dostatok informácií

O oboch zmluvných stranách uveďte čo najviac informácií, vrátane mena a priezviska, rodného čísla, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska atd.

Občiansky zákonník

Právna úprava je obsiahnutá v Občianskom zákonníku, konkrétne je to § 588.

Predmet zmluvy

podpisovanie zmluvy o kúpe psaV prvom článku zmluvy popíšte, akého zvieraťa sa kúpa týka.

Uveďte najmä:

 • meno
 • dátum narodenia
 • plemeno
 • druh
 • pohlavie
 • farba
 • otec
 • matka

Cena a odovzdanie

V druhom článku zmluvy špecifikujte, aká je kúpna cena zvieraťa, akým spôsobom dôjde k jej riadnemu zaplateniu a kedy a akým spôsobom dôjde k odovzdaniu zvieraťa.

Príklad:  Zviera je predávané za cenu …………………………. eur, (slovom …….. …………………. eur). Čiastka je splatná najneskôr v deň prevzatia zvieraťa kupujúcim, tj. ………….

Vyhlásenie predávajúceho

kúpa a predaj psaĎalej by mala kúpna zmluva o kúpe zvieraťa obsahovať vyhlásenie predávajúceho, v ktorom sa predávajúci zaručuje za zdravotný stav zvieraťa a za právne bezchybnosť zvieraťa.

Vyhlásenie kupujúceho

Kúpna zmluva o kúpe zvieraťa by mala mať zároveň vyhlásenie druhej strany – tj. kupujúceho, že bol so zdravotným stavom zvieraťa riadne oboznámený a že stav zvieraťa zodpovedá kúpnej cene, na ktorej sa s predávajúcim dohodli.

Kupujúci riadne obdržal tieto doklady:

 • osvedčenie o pôvode
 • zdravotný preukaz
 • veterinárne osvedčenie

Záverečné dojednania

Ak zmluvné strany nedodržia predchádzajúce dohody, zmluva sa automaticky ruší a stráca platnosť. Zmluva je vyhotovená v dvoch prevedeniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden originál.

Obe zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli zo slobodnej vôle, nie pod nátlakom, s jej obsahom boli riadne uzrozumené a súhlasia s ňou. Na základe toho pripájajú svoje podpisy.

V podpisovej doložke uveďte miesto a dátum, kedy je zmluva podpisovaná.
Platnosť zmluva nadobúda väčšinou dňom podpisu.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button