Práca a vzdelaniePrávo

Ako žalovať zamestnávateľa pri nevyplatení mzdy?

ako vymáhať peniaze od zamestnávateľaNa trhu pribúda stále viac pochybných firiem, v ktorých sa zamestnanci snažia žalovať zamestnávateľa za nevyplatenie ich poctivej mzdy. Rovnaký problém samozrejme môže nastať, ak je vaším zamestnávateľom fyzická osoba. Ponúka sa celá rada riešení, ako sa proti nevyplateniu mzdy brániť – obrátiť sa na úrad práce, na inšpektorát práce, podať návrh na začatie konkurzného konania, okamžite skončiť pracovný pomer … a samozrejme sa najprv snažiť celú vec vyriešiť zmierom. Niekedy sa ale stane, že zamestnanec nemá inú možnosť, než sa svojho práva domáhať súdne. Ako má takáto žaloba vyzerať?

Žalovať zamestnávateľa vo forme žaloby – HLAVIČKA ŽALOBY

Najskôr označte súd, ktorému je žaloba určená (vecne príslušný bude okresný súd, miestne príslušný potom bude súd, v ktorého obvode má zamestnávateľ sídlo / organizačnú zložku).

Zamestnávateľa označte tak, aby nebol zameniteľný s inou právnickou / fyzickou osobou. Nezabudnite priložiť prílohy, ktoré budú slúžiť na preukázanie vašich tvrdení

———————————-

Okresnému súdu v Bratislave
Ružinovská 27
Bratislava 821 03

Žalobca: Ján Novák, nar. dňa. …, Trvale bytom …..

Žalovaný: ABCD company, s.r.o., IČO: …, sídlom … Bratislava, konajúca …

(Žaloba o zaplatenie sumy 1000 Eur)

Dvojmo!

prílohy:

  • Pracovná zmluva zo ….
  • Dodatok č. 1 k pracovnú zmluvu z ….
  • Výzva na zaplatenie mzdy z ….

Ako má vyzerať telo žaloby, keď chceme žalovať zamestnávateľa?

I.

Dňa … som uzavrel so zamestnávateľom pracovnú zmluvu, na základe ktorej pre neho pracoval ako obchodný zástupca. Miestom výkonu práce je Opava, Hornopolní 15 a vyššie mojej mzdy bola dohodnutá dodať č. 1 k pracovnej zmluve z … v sume 1000 Eur mesačne čistého.

ako žalovať zamestnávateľaPre zamestnávateľov pracujem už takmer 10 rokov a doteraz som s ním nemal žiadne problémy. Situácia sa zmenila v máji tohto roka, kedy som sa nepohodol s jediným konateľom a spoločníkom ABCD company, s.r.o., u ktorej som zamestnaný, pánom Jožkom Mrkvičkom.

Po hádke mi oznámil, že so mnou okamžite ruší pracovný pomer. Keď som mu oznámil, že jeho konanie nemá oporu v zákonníku práce ani v inom platnom právnom predpise, povedal mi, že chodiť do práce síce môžem, ale že mi nebude vyplácať mzdu.

Mzda za máj je splatná v mesiaci júni, pričom termín výplaty je podľa č. X. pracovné zmluvy dohodnutý na každý 25. deň v mesiaci. V júni mi výplata na účet skutočne pripísaná nebola. Žalovaného som preto písomne ​​vyzval listom z 2. júla, aby mi dlžnú sumu bezodkladne zaplatil. Do dnešného dňa tak neurobil.

Pri našom slovnom spore bola prítomná moja kolegyňa pani Evka Krásna, nar. dňa …, bytom …, ktorá je tiež zamestnaná u žalovaného a ktorú týmto navrhujem ako svedka.

II.

Podľa ustanovenia § 111 ods. 1 Zákonníka práce patrí zamestnancovi za vykonanú prácu mzda.

Podľa ustanovenia § 119 Zákonníka práce je mzda splatná po vykonaní práce, a to najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom vznikol zamestnancovi nárok na mzdu alebo na niektorú jej zložku, pokiaľ nebolo v pracovnej zmluve, v inej zmluve alebo v kolektívnej zmluve dohodnuté kratšie ako mesačné obdobie splatnosti mzdy. Kratšie ako mesačné obdobie splatnosti nemožno dojednať iba pre splatnosť platu.

PETIT

Na základe vyššie uvedeného navrhujem, aby Okresný súd v Bratislave vydal nasledujúci rozsudok:

„Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 1000 Eur  spolu so zákonným úrokom z omeškania a uhradiť žalobcovi náklady následného konania, to všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.“

V Bratislave dňa X.Y. 2017

Jan Novák

nebojte sa zažalovať zamestnávateľaAk sa dostane váš zamestnávateľ do omeškania s výplatou mzdy, máte tri roky na to domáhať sa zaplatenia mzdy na súde.

V opačnom prípade sa vaše právo premlčí – teda ak uplatní zamestnávateľ v neskôr začatom konaní námietku premlčania, súd vašu žalobu zo zákona zamietne.

Posledný tip ako žalovať zamestnávateľa

Na konanie sa bude vzťahovať občiansky súdny poriadok a na otázky neupravené v zákonníku práce sa podporne použije občiansky zákonník. Snáď sme vám týmto dali pár tipov ako na to. Ak sa vám nepodarí žalovať zamestnávateľa, v najhoršom prípade skrátka s tým skončíte a podáte u zamestnávateľa výpoveď.

Článok má informatívny charakter, redakcia nezodpovedá za prípadnú škodu.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button