Právo

Ako napísať dodatok k zmluve?

Ako napísať dodatok k zmluveS plynutím času sa menia aj priania, potreby a možnosti strán zmluvy. Ceny, ktoré boli napr. v roku 2008 priemerné, sa v roku 2013 ľahko môžu zmeniť v nevyhovujúce. A to platí aj o iných náležitostiach k zmluve, ako je napríklad špecifikácia tovaru, dodacie podmienky atď. Ak nemáte potrebu zmluvu dohodou zrušiť, vypovedať ju alebo od nej odstúpiť, je vhodné dodatkom k nej vymedziť nové práva a povinnosti strán.

Zapamätajte si, že ….

Podľa Občianskeho zákonníka môže byť písomne ​​uzatvorená zmluva zmenená iba písomnou formou:

 • §40 ods. 2 Občianskeho zákonníka: „Písomne ​​uzavretá dohoda sa môže zmeniť alebo zrušiť iba písomne.“

podpísanie dodatku k zmluveNaproti tomu v obchodno-právnych vzťahoch môže byť aj písomná zmluva menená aj ústne. To neplatí v prípade, ak samotná zmluva uvádza, že jej obsah môže byť menený iba písomne:

 • §272 ods. 2 Obchodného zákonníka: „Ak obsahuje písomne ​​uzavretá zmluva ustanovenie, že sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou strán v písomnej forme, môže sa zmluva meniť alebo zrušiť iba písomne.“

Ak sa zmení preto situácia a vy budete potrebovať ustanovenia zmluvy čiastočne zmeniť, najčastejšie tak budete robiť práve pomocou písomného dodatku k zmluve.

Strany dodatku

Strany dodatku budú rovnaké, ako tie, ktoré medzi sebou uzavreli pôvodnú zmluvu. Tomu nebráni, ak bol v medziobdobí zvolený nový štatutárny orgán. Napr. stranami zmluvy boli Ján Novák a spoločnosť ABC s.r.o., konajúci Milanom Kráľom, a dodatok budú uzatvárať Ján Novák a spoločnosť ABC s.r.o., konajúci Ing. Ján Adamko.

Dodatok tiež môže uzavrieť právny nástupca pôvodného účastníka, napr. dedič, na ktorého prešli práva a povinnosti zo zmluvy.

Náležitosti dodatku

V dodatku k zmluve uveďte nasledujúce náležitosti:

 • označenie, že ide o dodatok k zmluve
 • označenie strán
 • text dodatku
 • dátum a podpisy strán

Odlišovanie dodatkov

Dodatky sa oplatí číslovať, a to aj vtedy, keď nepredpokladáte, že v budúcnosti budete uzatvárať nejaký ďalší dodatok.

Ich poradie sa dá samozrejme odvodiť od dátumu podpisu, ale číslovanie je prehľadnejšie a na dodatok sa lepšie odkazuje napr. v korešpondencii, pri súdnych sporoch atď. Preto dodatky nazývajte Dodatok č. 1, Dodatok č. 2 atď.

Vzor dodatku

Predstavte si, že máte uzatvorenú nájomnú zmluvu z roku 2007, kedy nájom bytu robil 300 eur za mesiac. Teraz má byť po dohode strán nájom 370 eur. Prenajímateľ má tiež nový účet v inej banke.

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 31.1.2007

Pavol Krásny, nar. dňa ………., trvalo bytom …… (ďalej len „prenajímateľ“) a

Michal Zelený, nar. dňa ……., trvalo bytom ……. (ďalej len „nájomca“)

uzatvárajú po vzájomnej dohode nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku tento Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 31.1.2007:

Článok III. Nájomnej zmluvy novo znie:

 1. Nájomné za byt č. ….., nachádzajúci sa na 5. poschodí bytového domu č.p. ……, na adrese …… je určené dohodou strán a robí 370 eur (slovom: tristosedemdesiat eur) mesačne.
 2. Nájomné je splatené na účet prenajímateľa č.ú. …………, vedený v ……… banky a musí byť zaplatené najneskôr prvý deň v mesiaci, za ktorý je nájomné platené.

Záverečné ustanovenia k zmluve

 1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu druhou zo zmluvných strán.
 2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, že je prejavom ich slobodnej a skutočnej vôle a že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
 3. Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, kedy každá zo zmluvných strán obdrží po jednom kuse.

V ……. dňa …….

podpis prenajímateľa podpis nájomcu

Tipy ako napísať dodatok k zmlúve

dohodnutie dodatoku k zmluveVždy starostlivo porovnajte nový dodatok so zmluvou. Môže sa totiž stať, že zmeníte jeden článok, ktorý ale bude v rozpore s článkami zmluvy, ktoré ste vôbec nemenili, resp. nemali v úmysle meniť.

Z dodatku by malo byť na prvý pohľad jasné, ako bola zmluva zmenená. Tým predídete prípadným sporom v budúcnosti.

Ak sa má sa zmeniť väčšina ustanovení zmluvy, je spravidla vhodnejšie starú zmluvu zrušiť a uzatvoriť novú zmluvu, pretože dodatok by mohol byť neprehľadný.

Upozornenie

Článok má informatívny charakter, redakcia nezodpovedá za prípadnú škodu.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button