Úvod / Právo / Ako napísať dodatok k zmluve

Ako napísať dodatok k zmluve

Ako napísať dodatok k zmluveS plynutím času sa menia aj priania, potreby a možnosti strán zmluvy. Ceny, ktoré boli napr. v roku 2008 priemerné, sa v roku 2013 ľahko môžu zmeniť v nevyhovujúce. A to platí aj o iných náležitostiach k zmluve, ako je napríklad špecifikácia tovaru, dodacie podmienky atď. Ak nemáte potrebu zmluvu dohodou zrušiť, vypovedať ju alebo od nej odstúpiť, je vhodné dodatkom k nej vymedziť nové práva a povinnosti strán.

Zapamätajte si, že ….


Podľa Občianskeho zákonníka môže byť písomne ​​uzatvorená zmluva zmenená iba písomnou formou:

 • §40 ods. 2 Občianskeho zákonníka: “Písomne ​​uzavretá dohoda sa môže zmeniť alebo zrušiť iba písomne.”

podpísanie dodatku k zmluveNaproti tomu v obchodno-právnych vzťahoch môže byť aj písomná zmluva menená aj ústne. To neplatí v prípade, ak samotná zmluva uvádza, že jej obsah môže byť menený iba písomne:

 • §272 ods. 2 Obchodného zákonníka: “Ak obsahuje písomne ​​uzavretá zmluva ustanovenie, že sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou strán v písomnej forme, môže sa zmluva meniť alebo zrušiť iba písomne.”

Ak sa zmení preto situácia a vy budete potrebovať ustanovenia zmluvy čiastočne zmeniť, najčastejšie tak budete robiť práve pomocou písomného dodatku k zmluve.

Strany dodatku

Strany dodatku budú rovnaké, ako tie, ktoré medzi sebou uzavreli pôvodnú zmluvu. Tomu nebráni, ak bol v medziobdobí zvolený nový štatutárny orgán. Napr. stranami zmluvy boli Ján Novák a spoločnosť ABC s.r.o., konajúci Milanom Kráľom, a dodatok budú uzatvárať Ján Novák a spoločnosť ABC s.r.o., konajúci Ing. Ján Adamko.

Dodatok tiež môže uzavrieť právny nástupca pôvodného účastníka, napr. dedič, na ktorého prešli práva a povinnosti zo zmluvy.

Náležitosti dodatku

V dodatku k zmluve uveďte nasledujúce náležitosti:

 • označenie, že ide o dodatok k zmluve
 • označenie strán
 • text dodatku
 • dátum a podpisy strán

Odlišovanie dodatkov

Dodatky sa oplatí číslovať, a to aj vtedy, keď nepredpokladáte, že v budúcnosti budete uzatvárať nejaký ďalší dodatok. Ich poradie sa dá samozrejme odvodiť od dátumu podpisu, ale číslovanie je prehľadnejšie a na dodatok sa lepšie odkazuje napr. v korešpondencii, pri súdnych sporoch atď. Preto dodatky nazývajte Dodatok č. 1, Dodatok č. 2 atď.

Vzor dodatku

Predstavte si, že máte uzatvorenú nájomnú zmluvu z roku 2007, kedy nájom bytu robil 300 eur za mesiac. Teraz má byť po dohode strán nájom 370 eur. Prenajímateľ má tiež nový účet v inej banke.

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 31.1.2007

Pavol Krásny, nar. dňa ………., trvalo bytom …… (ďalej len “prenajímateľ”) a

Michal Zelený, nar. dňa ……., trvalo bytom ……. (ďalej len “nájomca”)

uzatvárajú po vzájomnej dohode nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku tento Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 31.1.2007:

Článok III. Nájomnej zmluvy novo znie:

 1. Nájomné za byt č. ….., nachádzajúci sa na 5. poschodí bytového domu č.p. ……, na adrese …… je určené dohodou strán a robí 370 eur (slovom: tristosedemdesiat eur) mesačne.
 2. Nájomné je splatené na účet prenajímateľa č.ú. …………, vedený v ……… banky a musí byť zaplatené najneskôr prvý deň v mesiaci, za ktorý je nájomné platené.

Záverečné ustanovenia k zmluve

 1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu druhou zo zmluvných strán.
 2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, že je prejavom ich slobodnej a skutočnej vôle a že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
 3. Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, kedy každá zo zmluvných strán obdrží po jednom kuse.

V ……. dňa …….

podpis prenajímateľa podpis nájomcu

Tipy


dohodnutie dodatoku k zmluveVždy starostlivo porovnajte nový dodatok so zmluvou. Môže sa totiž stať, že zmeníte jeden článok, ktorý ale bude v rozpore s článkami zmluvy, ktoré ste vôbec nemenili, resp. nemali v úmysle meniť. Z dodatku by malo byť na prvý pohľad jasné, ako bola zmluva zmenená. Tým predídete prípadným sporom v budúcnosti.

Ak sa má sa zmeniť väčšina ustanovení zmluvy, je spravidla vhodnejšie starú zmluvu zrušiť a uzatvoriť novú zmluvu, pretože dodatok by mohol byť neprehľadný.

Varovanie

Článok má informatívny charakter, redakcia nezodpovedá za prípadnú škodu.

Ako napísať dodatok k zmluve
5 (99.31%) 29 hlasov


Mohlo by vás zaujímať

s písaním žaloby sa poradte s odborníkom

Ako napísať žalobu?

Ak nie je možné vyriešiť vec zmierom, je potrebné sa obrátiť na súd. Súdne konanie …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *