AkoaPreco.com > Právo > Ako má vyzerať nájomná zmluva?

Ako má vyzerať nájomná zmluva?

ako má správne vyzerať nájomná zmlúvaPokiaľ sa rozhodnete prenajímať svoj dom, byt alebo len izbu, budete potrebovať nájomnú zmluvu. V nej by ste mali myslieť na prípadné komplikácie, ktoré môžu pri prenájme nečakane nastať. V nasledujúcom návode si povieme, ako má vyzerať dobrá nájomná zmluva.

 

Nájomná zmluva a zmluvné strany


Na jednej strane stojíte vy ako “prenajímateľ”, na strane druhej “nájomca”. V úvode zmluvy okrem mena, trvalého bydliska, rodného číslo alebo čísla občianskeho preukazu neváhajte uviesť aj ďalšie kontaktné údaje – napríklad číslo telefónu a e-mail. So svojím nájomcom budete musieť nárazovo komunikovať, kontakty uvedené v zmluve vám komunikáciu urýchlia.

Predmet nájmu

V zmluve uveďte nasledujúce údaje, snažte sa byť čo najpresnejší a informácie si radšej overte. Chyba v zmluve môže neskôr spôsobiť problémy: Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – budovy č. …………. postavenej na pozemku parc.č. ……… .. Pozemku parc.č. ………… – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere ……… .. m2, zastavaná plocha a nádvorie, v obci ………… .. k.ú. ……… .., Zápis. v katastri nehnuteľností na LV č. ………… .. Na Katastrálnom úrade …………………………., katastrálneho pracoviska ………………….

V prípade prenájmu bytu uveďte tiež adresu a iné informácie k domu, nezabudnite na:

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt č. ……… .., O veľkosti …………, ……………. kategórie s príslušenstvom, pozostávajúce  z …………………. V ………… .. poschodí zhora uvedenej nehnuteľnosti, o celkovej výmere ……………… m2.

čo všetko má obsahovať nájomná zmlúvaUveďte, že sa nájomca zaväzuje byt riadne užívať, platiť za užívanie bytu nájomné a úhradu za služby spojené s užívaním bytu, plniť ostatné povinnosti stanovené touto zmluvou alebo všeobecne záväzným právnym predpisom. Súčasťou užívania bytu či domu môže byť aj zariadenie. To špecifikujte v prílohe zmluvy – v preberacom protokole.

Doba trvania nájmu

Nájomnú zmluvu môžete uzatvoriť na dobu určitú alebo neurčitú, uveďte presný termín začatia a ukončenia nájmu. Neváhajte špecifikovať, akým spôsobom bude nájom ukončený alebo predĺžený. Obvykle sa uvádza, že výpovedná lehota je dva mesiace.


Nájomné a ďalšie poplatky spojené s užívaním bytu

Vpíšte stanovenú výšku nájomného, určte akým spôsobom, v akej periodicite a v akom termíne je treba nájomné uhradiť. Obvykle je stanovená mesačná, platba bezhotovostne na bankový účet, (uveďte) napríklad k 20. dňu v mesiaci na mesiac nasledujúci, teda platba vopred.

Stanovte sankcie za nedodržanie stanovených podmienok – napr. promile z nájomného za každý nezaplatený deň alebo možnosť vysťahovania. V zmluve uveďte, o aký poplatok ide a za čo. Napr. spoločné osvetlenie priestorov, vodné a stočné , upratovanie spoločných priestorov a pod. V tomto článku môžete popísať kauciu. Napr. nájomca a prenajímateľ sa dohodli, že pri podpise tejto zmluvy zloží nájomca v hotovosti k rukám prenajímateľa čiastku …eur  – ako kauciu. Táto suma sa po skončení nájomného vzťahu nude nájomcovi vrátená za predpokladu, že nájomca nebude mať žiaden dlh voči prenajímateľovi, a to ako na nájomnom, službách spojených s užívaním bytu či z titulu náhrady prípadnej škody. – stanovte, kedy bude kaucia, ale jej pomerná časť vrátená nájomcovi – napríklad do 30 dní od ukončenia nájmu, bezhotovostne na bankový účet.

Práva a povinnosti prenajímateľa

V tomto článku spravidla uvádzame, že je prenajímateľ povinný odovzdať nájomcovi byt a zariadenie v stave spôsobilom na riadne užívanie, alebo že je prenajímateľ povinný zabezpečiť a uhradiť väčšie opravy.

Práva a povinnosti nájomcu v nájomnej zmlúve

podmienky nájomnej zmlúvyNájomca môže užívať byt alebo dom len na účely, ktoré stanovuje uvedená zmluva. Nájomca má zvyčajne povinnosť sprístupniť byt na požiadanie prenajímateľovi, udržiavať poriadok, odstraňovať závady, ktoré spôsobil, a to na vlastné náklady, je prenajímateľa o opravách informovať.

V tomto odseku nezabudnite uviesť, že nájomca nesmie nehnuteľnosť prenajímať tretej strane.

Záverečné ustanovenia

Tu účastníci vyhlasujú, že zmluvu potvrdili svojím podpisom, že súhlasia s obsahom a urobili tak so svojej slobodnej vôle. Môže sa tu spresniť, kedy zmluva nadobúda platnosť (napríklad dňom podpisu).

V …. DŇA …..

Podpisy – nájomca a prenajímateľ

Prílohou je odovzdávací protokol, v ktorom sa uvedie všetko vybavenie nehnuteľnosti, výrobné čísla a stavy meradiel, čísla a počet všetkých odovzdávaných kľúčov, podpisy zúčastnených strán.

Na záver upozorňujeme, že tento návod je orientačný. Pre váš konkrétny prípad sa poraďte s právnikom.

Varovanie


Poraďte sa s právnikom. Snažte sa, aby bola nájomná zmluva úplná, inak môžete neskôr ľutovať.

Mohlo by vás zaujímať

Ako na podielové spoluvlastníctvo

Ako na podielové spoluvlastníctvo?

Je bežné, že nejaká vec (ako najlepší príklad je možné uviesť nehnuteľnosť) môže byť v …

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.