VzťahyEtiketa

Ako sa brániť ohováraniu?

ako sa brániť ohováraniuKeby sme vedeli už od útleho veku ako sa brániť ohováraniu, život by bol pre nás omnoho jednoduchší. Ohováraním si strpčujú život deti na základnej škole, kolegovia v práci a aj susedia dôchodkového veku. Len preto, že je ohováranie celkom častá a medzi ľuďmi rozšírená činnosť, nie je nepostihnuteľná. Báť by sa mali predovšetkým tí, ktorí nerešpektujú žiadne hranice a často pod zámienkou slobody slova alebo umeleckej či novinárskej tvorivosti porušujú práva iných. Výnimkou nie je ani konkurenčný boj.

Ako sa brániť ohováraniu pred súdom

Ak sa stanete terčom ohovárania a ak nie je možné riešiť situáciu zmierením sa, môžete sa brániť podaním žaloby. Žaloba vo veciach OCHRANY OSOBNOSTI sa podáva na krajskom súde, ktorý je oprávnený vec prejednať a rozhodnúť ako súd prvého stupňa.

ako sa môžeteme brániť ohováraniuTo, že nebudete mať úplne ľahké postavenie ste sa mohli presvedčiť u nejedného politika či herca alebo speváka, ktorí žalovali pre ohováranie iného politika alebo bulvár.

Niektorí z nich boli úspešní, väčšina ale nie. A snáď nikto z nich nedosiahol miliónového odškodnenia, ktorého sa domáhal.

Je to dané najmä preto, že osoby, verejne činné, musia byť schopné znášať vyššiu mieru kritiky ako radoví občania.

Ďalej súdy došli k záveru, že od bulváru čitateľ očakáva určitú nadsádzku a neveria každému slovu napísanému v takomto type novín.

Čo robiť, keď sa chcete brániť ohováraniu

Ak sa chcete obrátiť na súd, pamätajte, že musíte byť schopný svoje tvrdenia preukázať – teda poskytnúť súdu relevantné dôkazy.

V prípade, že budete neúspešní, spravidla ponesiete nielen svoje výdavky, ale aj výdavky protistrany. V žalobe musíte okrem iného presne OZNAČIŤ OSOBU, ktorá vás ohovorila, čo je obrovský rozdiel oproti trestnému právu (trestné oznámenie môžete podať na neznámeho páchateľa) a nemusí to vždy byť jednoduché.

bránenie-sa-ohováraniuNapr. ak vás niekto ohovorí na internete, anonymne atď. a viete, kto vás ohovorili, to je jedna vec, ale druhá vec je vedieť jej ohováranie dokázať.

Ohováranie nie je to, čo vám niekto povie medzi štyrmi očami! Alebo napr. v e-maili či liste, ktorý adresuje iba vám. Niečo iné by bolo, keby ohováračský list niekde vylepil alebo zverejnil na internete. Potom je už na mieste aby ste sa mohli brániť ohováraniu.

Takže ak sa chcete brániť ohováraniu, žalobou sa môžete domáhať nielen ospravedlnenia, ale aj FINANČNÉHO ODŠKODNENIA. A to vtedy, ak bola ohováraním v značnej miere znížená vaša dôstojnosť alebo vážnosť v spoločnosti a samotné ospravedlnenie sa nejaví ako dostačujúce

Právny rámec pre civilné konanie

  • § 11 Občianskeho zákonníka: Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.
  • § 19b Občianskeho zákonníka: Pri neoprávnenom použití názvu právnickej osoby sa možno domáhať na súde, aby sa neoprávnený užívateľ zdržal jeho užívania a odstránil závadný stav; je možné sa tiež domáhať primeraného zadosťučinenia, ktoré sa môže požadovať aj v peniazoch.
  • Odsek 2 platí primerane aj pre neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby.

ako na bránenie sa proti ohováraniuV tých najzávažnejších prípadoch môže byť ohováranie trestným činom. V takom prípade sa obráťte na Políciu SR, prípadne skutočnosti usvedčujúce spáchanie trestného činu oznámte na prokuratúre. Výhodou trestného oznámenia je, že keď sa chcete brániť ohováraniu, môžete ho podať na neznámeho páchateľa, nič vás nestojí a hlavnú iniciatívu sú povinné vyvíjať orgány činné v trestnom konaní.

Realita je ale taká, že len máloktoré ohováranie, hoci sa vás alebo vašej rodiny osobne dotklo, bude trestným činom. Ak dôjde polícia k tomuto záveru, čo je veľmi pravdepodobné, odkáže vás do občianskeho konania.

Aj tu platí, že keď as chcete brániť ohováraniu, páchateľ vás musí ohovoriť minimálne pred jednou ďalšou osobou. Ohováranie tiež musí byť nepravdivý údaj – za ohováranie nemôže byť požadované to, čo je pravdivé, hoci skreslené či opísané tak, že vás to dvíha zo stoličky.

Ako sa brániť ohováraniu cez trestné oznámenie

Trestný zákonník uvádza k ohováraniu v nasledujúce:

  • Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je schopný značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, najmä poškodiť ho v zamestnaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  • Odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 tlačou, filmom, rozhlasom, televíziou, verejne prístupnú počítačovou sieťou alebo iným obdobne účinným spôsobom.

ohováraniu a obrana proti nemuPrejednanie priestupku v správnom konaní sa môže javiť ako „zlatá stredná cesta“.

Návrh na prejednanie priestupku však musíte podať u obecného (mestského) úradu do 3 mesiacov po tom, čo ste sa dozvedeli o ohováraní alebo o postúpení veci orgánom činným v trestnom konaní.

Na prejednanie je príslušný ten obecný úrad, v ktorého územnom obvode k ohováraniu došlo. Priestupok môže byť prerokovaný iba na návrh toho, kto sa stal terčom ohovárania (jeho zákonného zástupcu).

Ak podá návrh na prejednanie priestupku, automaticky sa stávate účastníkom konania a teda aj súdneho pojednávania. Zo zákona musí byť v návrhu uvedené, kto je postihnutou osobou, koho navrhovateľ označuje za páchateľa a kde, kedy a akým spôsobom mal byť priestupok spáchaný. Tomu, kto vás ohovorili, môže byť uložená pokuta až do výšky cca 300 Eur.

Tipy na záver

„Ohováranie“ je termín, s ktorým pracuje trestný zákonník. Ako vyplýva z nášho článku, občianske i správne právo používa iné označenia. Ak sa jedná o ohováranie medzi konkurentmi na trhu, možno sa za zákonom stanovených podmienok brániť proti nekalej súťaži. Podrobnosti o tom, ako sa brániť ohováraniu tohto druhu ustanovuje obchodný zákonník.

Článok má informatívny charakter, redakcia nezodpovedá za prípadnú škodu.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button