Úvod / Etiketa / Ako napísať splnomocnenie?

Ako napísať splnomocnenie?

dokument o splnomocneníObčas potrebujete, aby niekto konal za vás: na úradoch, na súde, pri uzatváraní kúpnej zmluvy alebo napríklad na schôdzi vlastníkov bytových jednotiek. Rozličných možností je viacero. Či už sa daného úkonu osobne zúčastniť nemôžete (ste v nemocnici) alebo nechcete (uprednostníte dovolenku pri mori), určite by ste mali vedieť, ako splnomocnenie alebo plnú moc napísať.

Písomné splnomocnenie


Zákon ustanovuje, kedy musí byť plná moc určená písomne:

  • Ak je potrebné, aby právny úkon, ku ktorému dávate plnú moc, bol urobený písomne ​​(niekoho zmocníte, aby za vás uzavrel kúpnu zmluvu na garáž, ktorá musí byť písomná).
  • Ak sa netýka len určitého právneho úkonu (zmocníte niekoho na rokovanie na úradoch, po dobu vašej mesačnej neprítomnosti).

V určitých prípadoch musí byť splnomocnenie úradne overené, ale nie je to tak vždy! Ak si nie ste istí v konkrétnom prípade, môžete nechať plnú moc overiť, napríklad u notára.

Subjekty

ako správne napísať splnomocnenieV plnej moci musíte vždy vymedziť, kto plnú moc udelí (splnomocniteľ) a komu (splnomocnenec).

Plná moc môže začínať napríklad takto:

Ja, Martin Novák, narodený 29.5.1980, bytom Sovova 80, Prešov, týmto zmocňujem pani Kláru Majerčákovú, narodenú 1.2. 1986, bytom Sadová 56, Prešov k ….

(Rodné číslo, ako osobný údaj sa spravidla neuvádza, každopádne jeho použitie je možné. Rovnako tak je možné uviesť číslo občianskeho preukazu a tým “lepšie” špecifikovať seba a aj splnomocnenca)

Viac splnomocnencov

Je možné udeliť plnú moc viac ľuďom? Áno, je to možné. Každopádne, ak v plnej moci nie je určené inak, musia všetci splnomocnenci konať spoločne. To by v praxi mohlo byť komplikované, predovšetkým z časového a organizačného hľadiska. Pomôcť si môžete napríklad takto:

Obaja, vyššie uvedení zástupcovia sú oprávnení konať samostatne.

Na čo oprávňujete/splnomocňujete

V plnej moci musíte vymedziť rozsah splnomocnencovho oprávnenia, inak je plná moc neplatná! Naviažte preto na krok 2 napríklad takto:

… prijímanie všetkých písomností.

… rokovanie a hlasovanie na schôdzach spoločenstva vlastníkov bytových jednotiek … (špecifikácie spoločenstva).

… predaj pozemku … (špecifikácia pozemku).

– na podanie riadnych a aj mimoriadnych opravných prostriedkov v súdnom konaní … (špecifikácia riadenia).

(Nasleduje dátum a podpis)

Súhlas splnomocnenca

dohoda o splnomocneniIdeálne je, ak splnomocnenec prejaví súhlas s tým, že vás bude zastupovať, priamo v plnej moci:

Vyššie uvedené splnomocnenie prijímam.

(Opäť nasleduje dátum a podpis)

Plná moc

Ja, Martin Novák, narodený 29.5.1980, bytom Sovova 80 (ďalej len “zastúpený”), Prešov, týmto zmocňujem pani Kláru Majerčákovú, narodenú 1.2. 1986, bytom Sadová 56, Prešov (ďalej len “splnomocnenec”) na podanie riadnych a aj mimoriadnych opravných prostriedkov v konaní vedenom na okresnom súde v Prešove, číslo konania 12C 29 / 2016-60.

V Prešove, dňa 14.4.2016

zastúpený (podpis)

——————————————-

 

Túto plnú moc prijímam.

V Prešove, dňa 15.4.2016

splnomocnenec (podpis)

Varovanie


Nikdy “dopredu” nepodpisujte prázdny papier s tým, že druhá osoba sformuluje plnú moc až podľa behu udalostí (napríklad počas vašej zahraničnej cesty)! Tiež by sa mohlo stať, že váš podpis bude zneužitý na iné účely.

Článok má len informatívny charakter.

Ako napísať splnomocnenie?
5 (99.49%) 39 hlasov


Mohlo by vás zaujímať

s písaním žaloby sa poradte s odborníkom

Ako napísať žalobu?

Ak nie je možné vyriešiť vec zmierom, je potrebné sa obrátiť na súd. Súdne konanie …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *