PrávoFinancie

Ako žiadať náhradu škody od štátu?

Ako žiadať náhradu škody od štátuŠtát zodpovedá za škodu spôsobenú pri výkone štátnej moci. Sám od seba vám ale štát (ani jednotlivé úrady či úradníci) náhradu škody nedajú, a to ani vtedy, ak je jej vznik zjavný. Kto sa chce domôcť od štátu náhrady škody, musí nielenže byť aktívny, ale predovšetkým musí dodržať postup stanovený zákonom, ktorý je mierne odlišný od spôsobu vymáhania náhrady škody po iných subjektoch. 

Bráňte sa už v rámci prebiehajúceho konania o náhradu škody

Právny poriadok Slovenskej republiky zakotvuje právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom v čl. 46 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. (ďalej len Ústava Slovenskej republiky).

Škoda môže byť orgánom verejnej moci spôsobená aj porušením práva uvedeného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého „každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom“.

ako sa pripraviť na súdV prípade, ak k porušeniu základných ľudských práv došlo, Ústava Slovenskej republiky v čl. 46 ods. 1 poškodenému garantuje možnosť „domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky“.

Podľa nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky [3] medzi obsahom základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a obsahom práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru nemožno vidieť zásadnú odlišnosť.

Hovorí sa, že právo patrí bdelým

Ak máte preto pocit, že štátny orgán (napr. Súd) nezákonne rozhodol a že vám týmto rozhodnutím môže vzniknúť (alebo už vznikla) ​​škoda, musíte byť aktívny.

Využite všetkých riadnych aj mimoriadnych opravných prostriedkov, ktoré vám právny poriadok umožňuje. Teda podajte proti rozhodnutiu v zákonnej lehote sťažnosť, námietky, odvolanie, dovolanie atď.

Podľa zákona o zodpovednosti totiž platí, že ak nejde o prípady hodné osobitného zreteľa, možno nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím priznať len vtedy, ak ste ako poškodenie využili všetky prostriedky nápravy (okrem obnovy konania).

Za akú škodu štát zodpovedá

SúdOd štátu sa môžete domáhať náhrady škody, ak bola vám spôsobená:

a) rozhodnutím, ktoré bolo vydané v občianskom súdnom konaní, v trestnom konaní, v správnom konaní (v konaní podľa správneho poriadku)

b) nesprávnym úradným postupom

Vždy však za podmienok ustanovených zákonom o zodpovednosti za škodu.

Škodu uplatnite písomne

Ak sa rozhodnete uplatniť nárok na náhradu škody, urobte tak písomne. Žiadosť by mala minimálne obsahovať:

  • presné označenie poškodeného
  • opis skutočností, ktoré sú príčinou vzniku škody (napr. Presné označenie rozhodnutia, na základe ktorého vám škoda vznikla)
  • ďalšie rozhodnutia, ktoré vo veci nasledovala
  • špecifikáciu škody
  • výslovnú žiadosť o náhradu škody v konkrétnej výške v súlade so zákonom o zodpovednosti za škodu
  • platobné údaje (číslo účtu)
  • dátum a podpis

Priložené by mali byť kópie faktúr, daňových dokladov, rozhodnutie atď. Môžete tiež úrad požiadať, aby si vyžiadať spis napr. od súdu a uviesť spisovú značku. Za všetkých okolností musí z žiadosti vyplývať, že škoda vznikla v dôsledku výkonu štátnej moci.

Na ktorom úrade si nárok na odškodnenie uplatniť

Náhrada škody od štátuNárok na náhradu škody uplatnite u príslušného ministerstva alebo u iného ústredného správneho úradu.

Najčastejšie sa bude jednať o Ministerstvo spravodlivosti, ale do úvahy prichádzajú aj iné ministerstvá, napr. Ministerstvo financií, Ministerstvo vnútra, prípadne Národná banka Slovenska alebo Najvyšší kontrolný úrad. Možností je celý rad.

Ak uplatníte nárok na nesprávnom  úrade, tento úrad vašu žiadosť podá príslušnému úradu (napr. Žiadosť o náhradu škody adresujete Ministerstvu zdravotníctva, ale príslušným je Ministerstvo práce a sociálnych vecí).

Obráťte sa na súd

Žiadať náhradu škody súdne môžete za nasledovných podmienok

1) Ak ste uplatnili  náhradu škody na úrade podľa predošlého kroku a

2) Tento úrad vašej žiadosti plne nevyhovel v lehote 6 mesiacov od uplatnenia nároku (tj. Náhrada škody vám nebola poskytnutá).

Pozor na premlčanie lehoty

Pamätajte, že nárok na náhradu škody sa premlčí za tri roky odo dňa, keď ste sa dozvedeli o škode a o tom, kto za škodu zodpovedá.

Najneskôr sa nárok premlčí za 10 rokov odo dňa, kedy vám bolo doručené nezákonné rozhodnutie, ktorým bola spôsobená škoda.

Zákon o zodpovednosti za škodu stanovuje výnimky z vyššie uvedeného, ​​vrátane ďalších premlčacích lehôt.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button