Úvod / Vzťahy / Ako na spoločný majetok manželov?

Ako na spoločný majetok manželov?

ako na spoločný majetok manželovKaždý, kto uzatvára manželstvo musí počítať s tým, že od toho okamihu jeho vlastnícke vzťahy už nebudú tak jednoduché, bude si musieť zvyknúť na to, že do jeho života výrazne zasiahne ďalší inštitút občianskeho práva  a spoločný majetok manželov. Ako na spoločný majetok manželov?

Kedy vzniká spoločný majetok manželov?


Spoločný majetok manželov (ďalej len “SMM”) vzniká momentom uzavretia manželstva (ako naplánovať svadbu?) a jeho subjekty sú teda len, a len manželia (u registrovaného partnerstva SMM nevzniká).

spoločný majetok manželov pred a po svadbeK veciam tvoriacim SMM majú manželia vzťah taký, že každý z manželov je vlastníkom celej veci, ale je obmedzený rovnakým právom druhého manžela. Teda žiadne podiely ako u podielového spoluvlastníctva tu neexistujú. Manžel danú vec vlastní a môže s ňou ako vlastník zaobchádzať, ale musí brať do úvahy to, že je tu aj druhý z manželov, ktorý má k veci úplne rovnaké právo.

Obvyklú správu majetku patriaceho do SMM môže vykonávať každý z manželov. V ostatných prípadoch je potrebný súhlas oboch manželov. Ak by jeden z manželov taký úkon, ktorý nespadá pod obvyklú správu majetku, urobil, môže sa druhý manžel dovolávať neplatnosti takého úkonu.

SMM tvorí:

1. Majetok nadobudnutý niektorým z manželov za trvania manželstva

Výnimky:


  • majetok získaný dedičstvom alebo darom
  • majetok nadobudnutý jedným z manželov za majetok patriaci do výlučného vlastníctva tohto manžela
  • veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe len jedného z manželov
  • veci vydané v rámci reštitúcie majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva, alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka

2. Záväzky, ktoré niektorému z manželov alebo obom manželom vznikli počas trvania manželstva.

Výnimky:

  • záväzky týkajúce sa majetku, ktorý patrí výlučne jednému z nich
  • záväzky, ktorých rozsah presahuje mieru primeranú majetkovým pomerom manželov, ktoré prevzal jeden z nich bez súhlasu druhého

predmanželská zmlúva o majetkuZáväzky, ktoré tvoria spoločný majetok manželov, zaväzujú oboch manželov spoločne a nerozdielne. Ako príklad uveďme to, že veriteľ, ktorý manželom požičal peniaze môže požadovať vrátenie celej čiastky od ktoréhokoľvek z manželov.

Do spoločného majetku manželov teda nepatrí len majetok, ale aj záväzky a práva!

Spoločný majetok manželov zaniká zánikom manželstva.

Tipy


Toto boli len základné informácie k spoločnému majetku manželov. Budeme pokračovať konkrétnejšími informáciami v článku s názvom Ako na majetkovej dohody manželov.

Občiansky zákonník: § 143-151 Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Varovanie

Tento text slúži len na informatívne účely.

Ako na spoločný majetok manželov?
5 (99.44%) 36 hlasov


Mohlo by vás zaujímať

zámky lásky

Ako si užiť Valentína: Zámková tradícia

Sviatok zamilovaných nám každoročne pripomínajú desiatky zámkov zavesených na zábradliach mostov. Ide o veľmi pôvabnú …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *