Návody

Ako anglicky napísať faktúru?

Praktické tipy a postup krok za krokom ako anglicky napísať faktúru

anglicky napísaná faktúraPri vystavovaní faktúry v anglickom jazyku je dôležité dodržiavať určité pravidlá a formáty. Faktúra je dôležitý dokument, ktorý obsahuje informácie o tovare alebo službách, ktoré boli predané, a sumu, ktorú je potrebné zaplatiť. V tomto článku sa dozviete, ako správne napísať faktúru v anglickom jazyku, aby bola pre vašich zákazníkov zrozumiteľná a prehľadná.

Pri vystavovaní faktúry v anglickom jazyku je dôležité používať správny formát. Väčšinou sa používa formát „Invoice“ alebo „Proforma Invoice“. Faktúra by mala obsahovať informácie o predajcovi a kupcovi, dátum vystavenia a splatnosti, popis tovaru alebo služby, množstvo, jednotkovú cenu a celkovú sumu. Okrem toho by mala obsahovať aj informácie o spôsobe platby a dodania.

Vzor faktúry v anglickom jazyku môže byť užitočným nástrojom pri vystavovaní faktúr pre zahraničných zákazníkov. Existuje mnoho rôznych vzorov faktúr, ktoré môžu byť prispôsobené vašim konkrétnym potrebám. Pri vystavovaní faktúry v anglickom jazyku je dôležité dodržiavať správny formát a obsahovať všetky potrebné informácie.

Základné Informácie o Faktúre

Čo Je Faktúra

Faktúra je účtovný doklad, ktorý slúži ako potvrdenie o kúpe alebo predaji tovaru alebo služby. Ide o písomnú žiadosť o platbu, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie o transakcii, vrátane čísla faktúry, dátumu vystavenia, množstva a ceny tovaru alebo služby, spôsobu platby a dátumu splatnosti.

Náležitosti Faktúry

Každá faktúra musí obsahovať určité povinné náležitosti, ktoré sú stanovené zákonom. Medzi tieto náležitosti patria:

 • Číslo faktúry: Poradové číslo faktúry, ktoré musí byť jednoznačné a chronologicky zoradené.
 • Dátum vystavenia: Dátum, kedy bola faktúra vystavená.
 • Názov a adresa predávajúceho a kupujúceho: Úplný názov a adresa predávajúceho a kupujúceho.
 • IČO a DIČ: Identifikačné čísla predávajúceho a kupujúceho.
 • Popis tovaru alebo služby: Presný popis tovaru alebo služby, ktoré boli predané.
 • Množstvo a cena: Množstvo a cena tovaru alebo služby.
 • Spôsob platby: Spôsob, ktorým sa má faktúra zaplatiť.
 • Dátum splatnosti: Dátum, kedy sa má faktúra zaplatiť.

Okrem týchto povinných náležitostí môže faktúra obsahovať aj ďalšie informácie, ako je napríklad číslo objednávky, dodacie podmienky alebo poznámky. Je dôležité, aby boli všetky náležitosti faktúry presne a jasne uvedené, aby bola faktúra platná a aby sa predišlo nedorozumeniam medzi predávajúcim a kupujúcim.

Faktúra v Anglickom Jazyku

Ako Napísať Faktúru v Angličtine

Ako anglicky napísať faktúruPri vystavovaní faktúry v anglickom jazyku je dôležité dodržať určité pravidlá a náležitosti. Faktúra by mala obsahovať informácie o produkte alebo službe, ktorú odberateľ platí, požadovanú čiastku a spôsob platby, dátum splatnosti a informácie o dodávateľovi a odberateľovi.

Náležitosti faktúry v angličtine sa líšia v závislosti od krajiny, preto je dôležité zistiť, aké sú požiadavky na faktúry v danej krajine.

Pri vystavovaní faktúry v angličtine je dobré použiť jednoduchý a jasný jazyk. Ak nie ste istí, ako správne preložiť niektoré výrazy, môžete použiť online slovník alebo si nechať pomôcť od prekladateľa. Vždy skontrolujte gramatiku a pravopis, aby faktúra pôsobila profesionálne a dôveryhodne.

Vzor Faktúry v Anglickom Jazyku

Vzor faktúry v anglickom jazyku by mal obsahovať všetky potrebné informácie a náležitosti. Tu je niekoľko tipov, ako vytvoriť vzor faktúry v anglickom jazyku:

 • Použite prehľadný a čitateľný formát
 • Uveďte názov a adresu svojej firmy a tiež názov a adresu odberateľa
 • Uveďte dátum vystavenia faktúry a dátum splatnosti
 • Uveďte opis produktu alebo služby a požadovanú čiastku
 • Uveďte spôsob platby a informácie o bankovom účte
 • Uveďte kontaktnú osobu a telefónne číslo, kde môže odberateľ získať ďalšie informácie

Vzor faktúry v anglickom jazyku by mal byť vytvorený tak, aby bol pre odberateľa jasný a prehľadný. Ak máte pochybnosti o tom, ako správne vytvoriť faktúru v anglickom jazyku, môžete sa obrátiť na odborníkov alebo použiť online nástroje na vytváranie faktúr v cudzom jazyku.

Informácie o Dodávateľovi a Príjemcovi

Dodávateľ

Pri vystavovaní faktúry v angličtine je dôležité uviesť informácie o dodávateľovi. Tieto informácie by mali zahŕňať názov a adresu dodávateľa, identifikačné číslo pre daň (IČ DPH), a overenie IČ DPH, ak je podnikateľ platiteľom DPH. Ak ide o právnickú osobu, mali by ste uviesť aj jej názov.

Dodávateľ by mal byť uvedený na faktúre prvé, a to hneď po označení faktúry (číslo a dátum vystavenia). V prípade, že dodávateľom je fyzická osoba podnikajúca na živnosť, mali by sa uviesť jej meno a priezvisko.

Príjemca

Okrem informácií o dodávateľovi by mali byť na faktúre aj informácie o príjemcovi. Tieto informácie by mali obsahovať názov príjemcu tovaru alebo služby a jeho adresu. Ak je príjemca platiteľom DPH, mali by ste uviesť aj jeho IČ DPH.

Pri vystavovaní faktúry v angličtine je dôležité, aby boli informácie o príjemcovi preložené presne a správne. Ak nie ste istí, že máte správne informácie o príjemcovi, mali by ste sa s ním skontaktovať a požiadať o potrebné údaje.

Je dôležité poznamenať, že ak faktúru vystavuje dodávateľ z krajiny EÚ príjemcovi v inej krajine EÚ, musí sa na faktúre uviesť aj IČ DPH príjemcu. V prípade, že príjemca nemá IČ DPH, mali by sa na faktúre uviesť jeho údaje, ako sú meno a adresa.

V prípade, že ide o faktúru pre právnickú osobu, mali by sa uviesť aj informácie o právnickej osobe, ako je jej názov a IČO.

Detaily o Tovare alebo Službe

Popis Tovaru alebo Služby

Popis tovaru alebo služby je dôležitou súčasťou faktúry. Faktúra by mala obsahovať popis tovaru alebo služby, ktoré boli dodané. Popis by mal byť dostatočne presný a detailný, aby odberateľ vedel, čo presne si objednal. V popise by sa malo uviesť názov tovaru alebo služby a ak je to potrebné, aj ďalšie detaily, ako napríklad farba, veľkosť, materiál a podobne.

Množstvo a Cena

Množstvo a cena sú ďalšie dôležité informácie, ktoré by mali byť uvedené na faktúre. Množstvo by malo byť uvedené v jednotkách, ktoré sa používajú pre daný tovar alebo službu. Cena by mala byť uvedená v rovnakej mene, ako bola faktúra vystavená. Celková cena by mala byť vypočítaná ako súčin množstva a ceny za jednotku.

Pri uvádzaní ceny na faktúre by sa malo tiež uistiť, že cena zahŕňa všetky daní a poplatkov, ktoré sú spojené s daným tovarom alebo službou. Ak sú na faktúre uvedené nejaké ďalšie náklady, ako napríklad doprava alebo manipulačné poplatky, mali by byť jasne uvedené a vysvetlené.

V prípade, že ide o službu, ktorá sa vykonáva na základe hodinovej sadzby, mala by byť faktúra vyhotovená s presným počtom odpracovaných hodín a s vysvetlením, čo bolo v danom čase vykonané. V takomto prípade by mala byť cena uvedená ako hodinová sadzba a celková cena by mala byť vypočítaná ako súčin hodín a hodinovej sadzby.

Celkovo by mali byť na faktúre uvedené všetky relevantné informácie o tovare alebo službe, ktoré boli dodané. Tým sa zabezpečí, že odberateľ bude mať jasný prehľad o tom, čo presne si objednal a koľko za to zaplatil.

Informácie o DPH a Dane

Výpočet DPH

DPH (daň z pridanej hodnoty) je daň, ktorá sa platí z každého tovaru alebo služby, ktoré sú predané v rámci Slovenska. Výpočet DPH sa robí základným vzorcom:

DPH = Základ dane * Sadzba DPH

Základ dane je cena tovaru alebo služby bez DPH. Sadzba DPH sa líši podľa druhu tovaru alebo služby. Na Slovensku sú tri sadzby DPH:

 • Základná sadzba DPH – 20%
 • Znížená sadzba DPH – 10%
 • Superzvýšená sadzba DPH – 25%

Pri výpočte DPH je potrebné vziať do úvahy aj zľavy a rabaty, ktoré sú poskytnuté zákazníkovi pri kúpe tovaru alebo služby. Ak sú zľavy a rabaty poskytnuté pred započítaním DPH, potom sa zľavy a rabaty započítajú do základu dane. Ak sú zľavy a rabaty poskytnuté po započítaní DPH, potom sa zľavy a rabaty odpočítajú od ceny s DPH.

Oslobodenie od Dane a Prenesenie Daňovej Povinnosti

V niektorých prípadoch môže byť dodanie tovaru alebo služby oslobodené od DPH. Ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od DPH, potom sa DPH neplatí.

Dodanie tovaru alebo služby môže byť oslobodené od DPH v prípade, že sa jedná o:

 • Dodanie tovaru do zahraničia
 • Dodanie tovaru alebo služby, ktoré sú oslobodené podľa zákona o DPH
 • Dodanie tovaru alebo služby, ktoré sú oslobodené na základe medzinárodnej dohody

V prípade, že dodanie tovaru alebo služby nie je oslobodené od DPH, potom je potrebné daň zaplatiť. Platiteľom DPH je v tomto prípade predajca tovaru alebo poskytovateľ služby.

V niektorých prípadoch môže byť daňová povinnosť prenesená na odberateľa. Ak je daňová povinnosť prenesená na odberateľa, potom odberateľ musí zaplatiť DPH. Prenesenie daňovej povinnosti môže nastať v prípade, že:

 • Dodanie tovaru alebo služby je oslobodené od DPH a odberateľ je platcom DPH v krajine určenia
 • Odberateľ je platcom DPH v krajine určenia a dodanie tovaru alebo služby sa uskutočňuje v rámci EÚ

Pri prenose daňovej povinnosti musí byť na faktúre uvedené, že sa jedná o prenesenie daňovej povinnosti.

Doplnkové Informácie

Podpis a Dátum Vyhotovenia

Každá faktúra musí byť podpísaná a obsahovať dátum vyhotovenia. Podpisom faktúry sa potvrdzuje, že faktúra je platná a vystavená v súlade so zákonom. Dátum vyhotovenia zase určuje, kedy bola faktúra vystavená a kedy sa začínajú uplatňovať jej platobné podmienky.

Podmienky a Dodací List

Faktúra by mala obsahovať aj informácie o platobných podmienkach, ako napríklad dátum splatnosti a spôsob platby. Dodací list, ktorý by mal byť priložený k faktúre, zase obsahuje informácie o objednaných tovaroch alebo službách, ich množstve a cene. V prípade, že odberateľ požaduje zaslanie dodacieho listu spolu s faktúrou, je potrebné ho uviesť v texte faktúry.

V prípade, že ide o faktúru s reverse charge, je potrebné na faktúre uviesť, že sa jedná o faktúru s reverse charge a taktiež uviesť dôvod, prečo sa tento postup použil. Pri faktúrovaní do zahraničia je dobré byť informovaný o miestnych zákonoch a podmienkach, ktoré sa týkajú faktúr a účtovníctva.

V prípade, že ide o faktúru, ktorá sa týka zahraničnej spolupráce, je potrebné dodržať určité špecifikácie, ktoré sa líšia od tých, ktoré sa týkajú faktúr v rámci Slovenska. Okrem toho je dobré byť informovaný o dátume splatnosti, aby sa predišlo neplateným faktúram a problémom s účtovníctvom.

Prečítajte si aj články ako anglicky:

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button