Škola

Aká je definícia managementu?

definícia managementuV tomto článku o tom aká je definícia managementu z mnohých desiatok existujúcich definícií vyberáme jednu obzvlášť doporučenú na zapamätanie jej autor je Griffin a ďalšie tri definície ako doplnkové:

Definície managementu:

Management je proces plánovania, rozhodovania, organizovania, vedenia a kontrolovania ľudských, finančných, fyzických, informačných zdrojov za účelom dosiahnutia organizačných cieľov efektívnym a účinným spôsobom.

Management je súbor prístupov, názorov, odporúčaní a metód, ktoré užívajú vedúci pracovníci (manažéri) k zvládnutiu špecifických činností (manažérskych funkcií), smerujúcich k dosiahnutiu sústavy cieľov organizácie.

Management je proces tvorby a udržiavania prostredia, v ktorom jednotlivci pracujú spoločne a účinne a dosahujú vopred určených cieľov organizácie pri optimálnom využívaní poskytnutých zdrojov.

Management znamená umenie dosahovať ciele organizácie rukami a hlavami iných.

Kľúčové slová pre formuláciu definície managementu teda sú: proces, funkcie, zdroje, ciele, spôsob.

Univerzálnosť managementu

Všeobecné zásady manažmentu sú zhodné pre rôzne typy organizácií, uplatňujú sa zhodne v podnikateľských subjektoch v priemysle či v službách, v neziskových organizáciách, pôsobiacich napr. v školstve, zdravotníctve aj v kultúre, a tiež v inštitúciách štátnej správy a regionálnej alebo lokálnej samosprávy.

Pôsobenie a fungovanie každej organizácie má pochopiteľne svoje špecifické črty – tie musia manažeri dobre poznať a musia pritom všeobecné zásady managementu aj samotné manažérske zručnosti uplatniť s prihliadnutím na špecifické podmienky fungovania organizácie, v ktorej pôsobia.

Princípy managementu

Princípy managementu vychádzajú z praktických skúseností, ktoré sa často získavajú niekoľko rokov za cenu početných chýb.

Týmto chybám sa však dá vyhnúť, ak je manažér ochotný si zákonitosti managementu preštudovať.

Moderný management

Moderný management je vo svojej podstate procesom ovplyvňovania spoločenských činností ľudí, ktorí sa spájajú v záujme hľadania vhodných reakcií na globálne problémy začiatku 21. storočia.

Adjektívum ‚moderný‘, ktoré pojem management sprevádza, je výrazom skutočnosti, že procesy manažmentu sa vyvíjajú spolu s tým, ako sa vyvíja spoločnosť, ktorá ich aplikuje.

Jeho význam je možné preložiť ako súčasný, teda označuje spôsoby, ktorými je proces manažmentu uskutočňovaný v prostredí, ktoré je charakterizované ako globálny svet.

Účelná reakcia na zmeny, ku ktorým dochádza v dnešnom globálnom svete, musí zohľadniť jeho dvaja rozhodujúce aspekty:

  • malá zmena v určitej časti sveta môže mať ďalekosiahle následky kdekoľvek inde na celom svete;
  • súčasné prostriedky informačné a komunikačné technológie sprístupňujú takmer okamžite zhodné informácie komukoľvek na ktoromkoľvek mieste sveta.

Hnacou silou vývoja sú v dnešnom globálnom svete tri typy zmien: vývoj technologií, rozvoj organizácií (inštitúcií) a zmeny uznávaných hodnôt.

Moderný manažment, ktorý usmerňuje správanie organizácií a v nich pôsobiacich ľudí, je založený na hlbokom pochopení toho, čo sa dá dosiahnuť pri hľadaní ciest k úspešnému prekonaniu problémov, ktoré zmeny v globálnom svete vyvolávajú. Je preto procesom, ktorý sa týka rôznorodých aktivít; všetkých ľudí stretáva doslova na každom kroku.

Manažérske role

Manažérske role sú aktivity rôznorodého charakteru, ktoré musí v rámci riadiacich činností manažér vykonávať.
Ide o nasledujúce úlohy (v klasickom poňatí):

  • Interpersonálna rola, kde manažér v medziľudských vzťahoch vystupuje ako predstaviteľ, vedúci a spojovateľ (sprostredkovateľ).
  • Informačná rola vychádza z informácií, ktoré manažér získava v interpersonálnych vzťahoch a ďalej prenáša. Pôsobí preto ako pozorovateľ (monitor), šíriteľ (distribútor) a hovorca.
  • Rozhodovacia rola manažéra znamená tvorbu strategických, taktických a operatívnych rozhodnutí na základe manažérskej autority a jeho prístupu k informáciám.
  • Administratívna rola predstavujú u manažéra potrebu vykonávať úlohy, ktoré názorne zobrazujú úspešnosť jeho činnosti. Patrí sem rola vedúceho agendy, správca rozpočtu (sleduje príjmy a náklady) a rola kontrolóra (monitorujúcich) plnenie úloh.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button